Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs

Med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er formålet at sætte endnu mere fokus på vores børns trivsel. Det betyder, at vi regelmæssigt vil trivselsvurdere alle børn i alderen 0-6 år, og dermed øger vi muligheden for at opdage tegn på dårlig trivsel endnu tidligere. Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen (TOPI).

Trivsel på Tværs

Fold alle ud

Hvad er Trivsel på Tværs?

Det helt grundlæggende i samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er, at vi vil sikre tidlig indsats. Jo tidligere vi opdager og reagerer på eventuelle problemer, jo nemmere er det at finde de gode løsninger og genskabe god balance og trivsel hos barnet.

Vi skærper således vores arbejde med børnenes trivsel, og det betyder bl.a. at vi trivselsvurderer alle børn i alderen 0-6 år to gange om året. Hvis det giver anledning til bekymring, indkalder vi med det samme barnets forældre til en snak om det.

Modellen udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen. Det går også under den populære betegnelse ”TOPI”.

Hvad er en trivselsvurdering?

En trivselsvurdering er en vurdering af hvert enkelt barns trivsel. Det adskiller sig ikke meget fra, hvordan vi også i dag arbejder med børnenes trivsel. Forskellen er blot, at det nu gøres mere systematisk, og at det understøttes digitalt. Det sikrer, at vi kommer omkring alle – også dem, der ikke umiddelbart synes at være nogen bekymring om. På den måde kan vi gribe mange ting i opløbet.

Grundlæggende er fokus altid på, hvad i barnets omgivelser og kontekst, der gør, at barnet ikke trives. Det er altid dér, vi, i samarbejde med barnets forældre, vil rette indsatserne mod.

Internt bruger vi farverne grøn, gul og rød til at sikre overblik, så vi kan hjælpe så hurtigt som muligt. At barnet er i en grøn, gul eller rød position fortæller noget om, hvordan barnet har det i en bestemt sammenhæng. Ved et barn i grøn position er der ingen bekymring for barnets trivsel og fokus er på at fastholde den gode balance. Ved et barn i gul eller rød position orienteres og indkaldes barnets forældre med det samme til et fokusmøde.

Hvad er et fokusmøde?

Hvis der er bekymringer for et barns trivsel, kontakter vi med det samme barnets forældre og aftaler et fokusmøde. Her drøfter vi bekymringen, samt hvilke små eller store ændringer, der skal til for at hjælpe barnet tilbage i god trivsel igen.

For os er det helt essentielt, at vi så tidligt som muligt inddrager forældrene til barnet. De kender barnet bedst, og forældrene er en vigtig ressource, når vi sammen skal finde gode løsninger på, hvordan vi kan hjælpe barnet.

På fokusmødet kan vi også beslutte at aftale endnu et møde, hvor vi kan inddrage eksempelvis talehøre-konsulent, familierådgiver, psykolog eller anden relevant faglighed.

Hvad er et sammenhængsmøde?

En stor fordel med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er, at sundhedsplejersken, dagplejeren, daginstitutionen og indskoling taler samme sprog og bruger samme metoder. Det letter samarbejdet på tværs og sikrer, at ingen viden om et barns trivsel tabes mellem to stole.

Det giver os mulighed for at understøtte et barns overgang fra et tilbud til et andet. Hvis vi er bekymrede, tilbyder vi at holde et sammenhængsmøde sammen med barnets forældre og medarbejdere fra begge tilbud. Det kan fx være, når et barn skifter fra børnehave til skole.

Plan for implementering

I midten af september 2017 blev uddannelsen af omtrent 1200 medarbejdere igangsat.

I uddannelsen deltager sundhedsplejersker, dagplejere, pædagogiske ledere i dagplejen, pædagoger, pædagogmedhjælpere, institutionsledere og daglige ledere samt udvalgte fra Familie- og Børnehandicap, PPR og indskolingen.

Uddannelsen varetages af VIA University College og afsluttes i marts 2018.