Støtte til frivilligt socialt arbejde

Silkeborg Kommune yder støtte til det frivillige sociale arbejde i henhold til Servicelovens §18. Her kan du læse mere om kriterierne for støtte, hvem der kan søge, hvordan man søger støtte.

Den Særlige Indsatspulje 2017

Der åbnes nu for ansøgninger til Den Særlige Indsatspulje 2017. Puljen er på 75.000 kr. og der kan søges midler til følgende :

Sund ung

Sundhedshuset har allerede godt gang i en indsats for unge, hvor ensomhed og trivsel er fokusområdet. Der afholdes individuelle samtaler med de unge på erhvervsskolerne vedrørende psykisk, fysisk og social sundhed.

Foreningerne kan søge midler til uddannelse af frivillige, som derved kan støtte de unge, som har det svært. Det kan være særligt tilrettelagte forløb, som skal ses i forbindelse med Sundhedshusets samtaler med de unge.  Dette vil være med til at sætte endnu mere fokus på ensomhed og trivsel.

Fristen for ansøgning er 7. april 2017, kl. 12 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk for at komme i betragtning. 

Udfyld ansøgningsskema til Den Særlige Indsatspulje 2017

______________________  ___________________________ ______________________________

Ordinære §18 midler

Tidsplan
August 2017
Ansøgningsskema bliver tilgængeligt.

Oktober 2017
Ansøgningsrunden slutter med deadline for modtagelse af ansøgninger mandag den 2. oktober kl. 12. 

November 2017
På mødet i november behandler og beslutter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fordeling af § 18-midler for støtteåret 2018.

Januar 2018
Støttemidler udbetales.

Kriterier for støtte

Støtte til frivilligt socialt arbejde vil især blive prioriteret til ansøgninger, der opfylder hovedkriteriet: 

De frivillige sociale foreninger og organisationers indsats skal komme borgere i Silkeborg Kommune til gavn samt ét eller flere af følgende kriterier:

  • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
  • Aktiviteter, der medinddrager brugerne i bredt omfang
  • Aktiviteter, der bidrager til at styrke det sociale netværk
  • Aktiviteter, der gennem støtte og rådgivning eller anden aktivitet sigter mod at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere med henblik på større indhold i tilværelsen. 

Hvem kan få støtte

  • Frivillige foreninger og organisationer
  • Borgerinitiativer af en mindre formel karakter – f.eks. forskellige former for ”græsrodsorganiseringer”
  • Frivillig social indsats udenfor en frivillig forening eller organisation - f.eks. aktiviteter, der foregår i tilknytning til boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger eller virksomheder

    Der kan ikke gives støtte til enkeltpersoner.

Hvem uddeler støtte

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget uddeler støtte til frivilligt socialt arbejde til det efterfølgende års aktiviteter.

Regnskab

Alle der har modtaget støtte efter § 18 skal det efterfølgende år inden 1. marts fremsende regnskab for det projekt/aktivitet, som tilskuddet er ansøgt og anvendt til. Regnskabet skal være underskrevet af den eller de personer, som er regnskabsansvarlig(e) for støttebeløbet. Endvidere skal alle foreninger der modtager mere end 20.000 kr. også fremsende en kort beskrivelse af, hvad midlerne er brugt til. Såfremt regnskab og beskrivelse ikke indsendes, kan kommunen kræve at få de tildelte støttemidler tilbage. Hvis støttebeløbet er brugt til andet formål end det, der er angivet i ansøgningen, vil der ligeledes blive krævet tilbagebetaling.

Hvem kan ikke få støtte

Bruger- og Pårørenderåd, pensionistforeninger og klubber, Ældreråd samt øvrige, der udfører frivil­ligt arbejde i direkte tilknytning til beboere på plejehjem og plejecentre. For disse områder henvises til Ældre- og handicapudvalget. Desuden foreninger, der får støtte fra Fritids- og Kulturudvalget.

Der er lukket for ansøgninger

Sidst opdateret