Alger i Thorsø

Her finder du spørgsmål og svar om algeopblomstringer i Thorsø ved Virklund
Billede af Thorsø

Thorsø har siden 2010 været plaget af årlige opblomstringer af alger, som skyldes, at der er mange næringsstoffer i vandet.

Silkeborg kommune tager situationen meget alvorlig. Vi gør hvad vi kan, for afhjælpe problemerne, inden for de beføjelser vi har. Vi får mange spørgsmål om Thorsø. Du kan se svar på oftest stillede spørgsmål herunder, samt finde information om de tiltag, som kommunen er i gang med.

Se de hyppigste spørgsmål og svar om alger i Thorsø (PDF)

Henvendelse

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, du søger, kan du kontakte

Teknik- og Miljøafdelingen på tlf. nr. 89 70 15 14 /89 70 14 48 eller e-mail: vand@silkeborg.dk

 

Spørgsmål og svar om alger i Thorsø

Fold alle ud

Hvorfor er der så mange alger i Thorsø?

Thorsø har siden 2010 været plaget af massive algeropblomstringer hvert forår/sommer. Algerne har ført til, at kommunen har måttet fraråde badning i kortere perioder, typisk én gang om året.


Alger er til stede i alle danske søer, og algeopblomstringer opstår især, når vejret er solrigt, og der samtidigt er rigeligt med næringsstoffer tilgængelige i søvandet.


Algerne i Thorsø skyldes, at der er for mange næringsstoffer (fosfor og kvælstof) i søen, når opblomstringerne finder sted.

Er algerne giftige?

De massive opblomstringer, vi har set i Thorsø siden 2010, skyldes blågrønalger. Mange arter af blågrønalger er giftige, da de kan indeholde cyanogift. Giften kan give hudirritationer, kvalme, opkast og diarré og kan i værste fald være dødelig.


Blågrønalger i store mængder kan påvirke badevandskvaliteten betydeligt, da de ud over at være giftige kan gøre badevandet malingsgrønt og utiltalende at bade i. Børn bør aldrig tage ophold i vandkanten, når der ligger en bræmme af blågrønalger.


Hunde, som er mere følsomme over for algegift end mennesker, bør også holdes væk fra vandkanten, så de ikke kommer til at drikke af søvandet eller slikke alger af pelsen efterfølgende.

Hvad er kilderne til forurening med næringsstoffer?

Der er sandsynligvis flere kilder til næringsstoffer i Thorsø:

  • Utilstrækkeligt renset spildevand
  • Naturligt bidrag
  • Intern belastning
  • Gødskning af private haver
  • Landbrug
  • Ekskrementer fra vandfugle
  • Andre kilder – fx tis under badning

Det er ikke muligt at beregne det præcise bidrag fra kilderne. Under punkt 4 kan du læse mere om overnævnte kilder, og hvad der kan gøres for at løse problemerne med for mange næringsstoffer.

Hvorfor tager kommunen ikke prøver af vandet?

Silkeborg Kommune følger ikke udviklingen af søens vandkvalitet, da det er en opgave, som ligger hos staten (Miljøstyrelsen). Miljøstyrelsen har sidst undersøgt Thorsø i 2013. Her kunne det konstateres, at søens tilstand er forværret i forhold til den tidligere undersøgelse fra 2007, idet der er flere alger, og vandet er mindre klart.

Miljøstyrelsen vurderer i forbindelse med den statslige vandområdeplanlægning, hvilke søer, der har behov for særlig indsats for at leve op til kvalitetsmålsætningen. Det er også staten, der beslutter, hvilke virkemidler, der er til rådighed. Thorsø er ikke udpeget til restaurering eller krav om andre indsatser for at forbedre vandkvaliteten. Dog vil styrelsen ekstraordinært undersøge Thorsø i 2017 på grund af problemerne med alger.

Silkeborg Kommune tager løbende badevandsprøver fra Thorsø, for at undersøge den hygiejniske kvalitet. Vandet testes for indehold af tarmbakterier (e-coli og enterokokker), som kan indikere forurening med spildevand eller andet fækalt materiale, som kan være sundhedsfarligt. Badevandsprøverne viser, at vandet i Thorsø lever op til klassifikationen ”udmærket”, som er den bedst mulige klassifikation.

Kan Thorsø restaureres?

Silkeborg Kommune vurderer, at det ikke er økonomisk muligt på det foreliggende grundlag at forsøge at restaurere Thorsø. Tekniske løsninger dyre (flere millioner), og effekten af et indgreb ved sørestaurering er oftest ikke varig og vil derfor skulle gentages med jævne mellemrum. Kommunen vil dog fastholde dialogen med Miljøstyrelsen om at få tilvejebragt et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at få udpeget indsatser for søen, hvis ikke de allerede gennemførte og planlagte tiltag vurderes at være tilstrækkelige.

Hvornår får Thorsø igen klart vand?

Selvom kilderne til næringsstoffer reduceres eller helt afskæres, vil der sandsynligvis gå flere år, inden Thorsø igen har klart vand hele sommeren. Det skyldes, at det tager mange år, inden den interne pulje af næringsstoffer i søen er opbrugt eller forsvundet.


Den årlige opblomstring af alger må derfor forventes at fortsætte nogle år fremover, selvom kloakeringen af Vesterlund fra 2019 vil betyde en reducering af næringsstoffer til søen.

Sidst opdateret