Nedrivning af forfaldne bygninger


Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter støtter landsbyfornyelse i 2014 og 2015. Byrådet i Silkeborg Kommune har besluttet at støtte nedrivning af forfaldne huse langs trafikerede veje og i landsbyer. Det sker efter aftale med ejerne.

Nedrivning af gamle huse

På landsplan er der ifølge Statens Byggeforskningsinstitut 60.000 huse, som er så forfaldne, at de bør rives ned. I Silkeborg lyder skønnet på omkring 250 tomme huse, heraf ca. 90 i meget dårlig stand. Der er afsat i alt 4,2 mio. kr. til indsatsen i 2014 og tilsvarende i 2015.

Hvem kan søge?

 • Ejere af boliger, som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt. For boliger kan der være tale om udlejningsboliger, ejer og andelsboliger som er beliggende i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere.
 • Ejere af tomme og udtjente erhvervsbygninger beliggende i byer under 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er ikke omfattet. Kun erhvervsbygninger, hvor erhvervet er nedlagt, som skæmmer omgivelserne og derfor er til gene for byens fysiske miljø og omkringliggende beboelsesejendomme, kan omfattes af denne indsats til nedrivning.

Hvilke betingelser stilles der?

 • Det en politisk beslutning at prioritere bygninger, som ligger synligt langs hovedlandevejene og dernæst i landsbyerne.
 • Bygningen skal være nedslidt og i dårlig stand.
 • Der skal indgås en frivillig aftale med kommunen, hvor ejer accepterer, at nedrivningsarbejdet varetages af kommunen som bygherre. Dette for at sikre, at nedrivningen sker i overensstemmelse med miljøkrav og den kommunale affaldsordning.
 • Hvis der er pant i bygningen skal samtykke fra samtlige panthavere vedlægges – med mindre der er tale om en ruin.

Tilskuddets størrelse:

Silkeborg Kommune yder fuld støtte til de bygninger, det besluttes at nedrive.

Sådan søger du:

Ansøgningen sendes til Teknik-TeamByplan@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Att. Mette Vissing, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

 • Adresse og matrikelnummer
 • Begrundelse for ønsket om nedrivningen.
 • Evt. fotos af bygningens fysiske tilstand

Sagsgang

 • Ansøgningen sendes til kommunen.
 • Kommunen vurderer, hvilke ejendomme der kan tilbydes nedrevet. Ved mange indkomne ansøgninger samles ansøgninger 2-3 gange om året. Bygningen vurderes på den fysiske tilstand samt dens synlighed og geografiske placering jf. den politiske beslutning om at prioritere bygninger, som ligger synligt langs hovedlandevejene og dernæst i landsbyerne. Bygningen vurderes også på dens kulturhistoriske og miljømæssige betydning.
 • Eventuel besigtigelse af ejendommen.
 • Svar til ansøgere med tilsagn om/afslag på nedrivning.
 • Indgåelse af nedrivningsaftale med ejer af ejendommen.
 • Der fremsender samtykke fra ejendommens panthavere om nedrivning af ejendommen samt rydder ejendommen.
 • Kommunen indhenter tilbud fra nedrivningsfirmaer.
 • Bygningen nedrives.

Fakta

Puljen til landsbyfornyelse indgår i regeringens Vækstplan DK. Der er afsat i alt 200 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til at istandsætte eller nedrive forfaldne bygninger i det åbne land og byer med færre end 3.000 indbyggere. 70 kommuner kan søge andel i puljen. Silkeborg Kommune har i 2014 fået 2,5 mio. kr. og supplerer med 1,7 mio. kr. Beløbende er tilsvarende i 2015.Sidst opdateret