Udstillinger

Det er muligt for de erhvervsdrivende at udstille på varer foran forretningerne på fortov og gågade som et led i markedsføringen.
Vareudstilling foran supermarked

Generelle bestemmelser

 • Udstillinger, løse skilte og lignende må ikke forhindre den frie oversigt eller det frie udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.
 • Arealet til udstilling må ikke fremlejes eller udlånes.
 • Reoler, stativer, parasoller og lignende, der benyttes ved udstilling, skal være af sikkerhedsmæssig forsvarlig konstruktion og have et udseende, der passer ind i gademiljøet.
 • Der må ikke afspilles musik, tale eller lignende på udstillingsarealet.
 • Udstillede genstande skal placeres i en afstand af mindst 1,0 meter fra gadeinventar som bænke, plantekummer og lignende. Der må ikke placeres genstande ud for eventuelle andre indgange end forretningens.
 • På grønne eller beplantede arealer, cykelstier og kørebaner må ikke placeres udstillinger eller skilte.
 • Vej- og Trafiksektionen kan i samråd med Politiet fastsætte andre passagebredder eller helt forbyde udstilling.
 • Der skal altid sikres passage for brand- og redningskøretøjer.
 • Der må ikke foretages salg fra udstillingsarealet.

Udstillinger på fortov

Den enkelte forretning må disponere over vejarealet ud for forretningsfacaden inden for åbningstiden med følgende begrænsninger:
 • Der skal altid være en fri passagebredde på fortovet, parallelt med facaden, på mindst 1,3 meter.
 • Ingen genstand må anbringes nærmere kørebane/cykelsti/parkeringsplads end 0,5 meter.
 • De udstillede genstande skal placeres, så fodgængere, der krydser kørebanen, har let adgang til fortovet og til eventuelle ramper.
 • Ved store fortovsbredder (større end 4 meter) på torve og lignende steder gælder samme regler, som på gågader.

Udstillinger på gågader

 • Den enkelte forretning må, inden for åbningstiden, disponere over et vejareal på indtil 2,5 meter ud for forretningsfacaden, med følgende begrænsninger:
 • Kørearealet må ikke blokeres ved af- og pålæsning af varer, og de enkelte forretninger skal friholde areal hertil.
 • Ved hjørneejendomme må udstillingen ikke vanskeliggøre forholdene for kørende trafik.
Sidst opdateret