Det nye Torv - byens naturlige samlingspunkt

Det nye Torv skal fortsat binde byen sammen og skabe en attraktiv bymidte med rum for mange forskellige aktiviteter og med plads til alle – børn og voksne, lokale og besøgende - i indbydende omgivelser.
Visualisering af det nye torv  set fra Rådhuset ned mod Torvet

Det er her silkeborgenserne mødes for at handle, drikke en kop kaffe eller spise en is og deltage i fælles kulturelle aktiviteter. Træer, bænke, vand og kunst skal være med til at skabe liv på Torvet og indbyde til ophold og leg, mens den unikke belysning giver en særlig stemning til torvet om aftenen med et udsnit af Jornfigurer projekteret i belægningen.

Følg også med på torvetisilkeborg.dk

Det nye byrum er skabt med respekt for Torvets ånd og historie krydret med Silkeborgs særlige DNA - vandet, det grønne og kunsten. Det står klar midt juni 2017.

Parkering tæt på midtbyens butikker

Bilerne skal under jorden, så vil kan udnytte de attraktive og bynære områder, hvor der i dag er parkering. Vi skal skabe mere liv og flere oplevelser i bymidten med flere butikker, nye boliger og rekreative åndehuller - så vi kan tiltrække endnu flere beboere, gæster og handlende.

Derfor har vi bygget en parkeringskælder i to etager med plads til 223 biler og med tre opgange til Torvet. Parkeringskælderen åbnede 6. marts 2017.

Læg også:

 

Spørgsmål og svar om Torvet

Fold alle ud

Planerne for parkeringskælderen

Ifølge den lokalplan, der er vedtaget for Torvet kan parkeringskælderen bygges i 2 eller 3 niveauer under torvet. Det projekt, som kommunen nu arbejder videre med, er en parkeringskælder i 1 eller 2 etager med op til 251 parkeringspladser. Byderne kan nu give bud på fem meget konkrete, men forskellige alternativer (alle inkl. handicapparkering).

Læs mere i meddelelsen om udbuddet

Se visualiseringer af parkeringskælderen under Torvet (stor pdf - kan tage lidt tid at åbne) 

Parkeringskælderen under Torvet skal hænge sammen med parkeringskælderen under et nyt butikscenter, der hvor Føtex og Torvecentret ligger i dag.

Lokalplanen beskriver, at der skal være adgang fra to sider: Via en tunnel fra Lille Søgade og fra den nuværende indkørsel fra Chr.8.s vej. Dermed bliver der forbindelse under jorden fra Chr. 8.s Vej via den nye p-kælder under centret til p-kælderen under Torvet og videre ud til Lille Søgade. - Det projekt, som kommunen nu arbejder videre med, har vejadgang fra Rådhusgade.

Parkeringskælderen skal være lys, attraktiv og let tilgængelig. Derfor er det beskrevet i lokalplanen, at trappebygninger hovedsageligt skal opføres i glas. Og med mulighed for enkelte elementer i stål, aluminium o.lign, så de kommer til fremstå lette. Det skal også være med til at trække dagslys ned i kælderen.

Lokalplanen stiller også krav til, at parkeringskælderens overflader skal fremstå i lyse farver, og parkeringspladserne skal minimum være 2,5 m brede for at gøre det let at manøvrere.

Historik - processen indtil nu

22. oktober 2012 vedtog Byrådet lokalplan 10-014, som giver mulighed for at bygge et parkeringsanlæg under Silkeborg Torv.

17. juni 2013 besluttede Økonomiudvalget at udbyde undergrunden under Torvet til salg til en køber, der vil opføre og drive et underjordisk parkeringsanlæg.

28. september 2013 var der frist til for komme med tilbud på undergrunden under Torvet for købere, der vil bygge en underjordisk parkeringskælder. Kommunen fik 3 tilbud på parkeringsanlægget. Økonomiudvalget har hen over efteråret haft forhandlinger med udgangspunkt i buddene.

19. maj 2014: Efter forhandlinger med A. Enggaard A/S har Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) besluttet, at der skal udarbejdes et konkret projekt, som skal sendes i nyt udbud.

Oktober 2014: Byrådet sender undergrunden under Torvet i nyt udbud med frist 1. december.

Præsentationer fra informationsmøder 6. november 2012

Hvorfor skal der være parkering under Torvet?

Planen om en parkeringskælder under Torvet er et vigtigt led i at skabe et endnu mere aktivt og attraktivt byliv. Silkeborg bymidte er - og skal fortsat være - kommunens handelscenter. Målet er at fastholde bymidtens variation, med de mange små specialbutikker og få pulsen op i bymidten.

Byrådet ønsker, at der skal være liv på alle tider af døgnet, derfor skal der være mulighed for flere gode arealer, hvor man kan opholde sig, flere boliger, flere butikker og flere oplevelser, så vi kan tiltrække endnu flere beboere, gæster og handlende.

Ved at flytte parkering under jorden kan vi omdanne og udvikle de attraktive områder, hvor der i dag er parkeret biler. For eksempel kan Bios Gård, Mejerigården og området mellem Søgade og søen give nye muligheder for nye handelsmiljøer, boliger og grønne områder til nye oplevelser i midtbyen.

Parkeringskælderen under Torvet er et led i den samlede udviklingsplan for Silkeborg, som er beskrevet i både kommuneplan og trafikplan.

Kan p-kælderen ligge et andet sted?

I debatten om p-kælderen under Torvet, har der været forskellige forslag til alternativ placering af p-kælderen.

P-kælder under det nuværende Torvecenter

Forslag: Udvid p-kælderen under det nuværende Torvecenter.

Planen er, at den eksisterende p-kælder under Torvecenteret skal udvides i forbindelse med opførelsen af et nyt citycenter. Da det er privat ejendom, kan kommunen kun stille krav om, at der etableres de parkeringspladser som dækker det behov, som opstår på grund af det nye center. En ny p-kælder under det nye citycenter løser derfor ikke behovet for p-pladser under Torvet.

P-hus eller P-kælder under p-pladsen vest for Rådhuset.

Forslag: Byg et p-hus eller en p-kælder under p-pladsen vest for Rådhuset

På pladsen vest for Rådhuset er der lavet en lokalplan, som giver mulighed for bl.a. at bygge nye boliger. De p-pladser, der vil blive etableret på arealet vil derfor kun kunne løse boligernes parkeringsbehov. De parkeringspladser, som der er på arealet i dag, skal flyttes et andet sted hen - og byrådet ønsker altså, at de bliver flyttet op under Torvet. 

Byrådet at fjerne bilerne fra de bedste pladser i byen. Bilerne skal ikke have udsigt over søen. Det skal vi, der bor i byen, kommer for at handle eller turister, der kommer på besøg i byen.

Desuden vil det være begrænset, hvor mange p-pladser, det er økonomisk muligt at bygge under jorden vest for Rådhuset. Fordi grunden ligger tæt på søen, vil grundvandet være et problem. Til sammenligning ligger Torvet flere etager højere over grundvandet.

P-pladser mod søen ved Jyske Bank

Forslag: Jyske Bank har en plan for flere p-pladser og en søpromenade neden for Jyske Bank.

Jyske Banks forslag er spændende. Det løser som udgangspunkt Jyske Banks behov for flere p-pladser. Men det løser ikke byens parkeringsbehov, og i særlig grad behovet for at få to ind- og udkørsler til en p-kælder under torvet og det nye citycenter.

To ind- og udkørsler er afgørende for at få et velfungerende citycenter, og bygges der samtidig en p-kælder under Torvet, vil alle butikker i midtbyen få glæde af de to ind- og udkørsler.

I Jyske Banks forslag vil der desuden forsat være biler med udsigt over søen. Det ønsker byrådet ikke. Der kan sikkert justeres lidt på projektet, og kommunen ser gerne, at Jyske Bank gennemfører sit forslag. Det ændrer ikke ved, at der fortsat er behov for en p-kælder under Torvet.

Er der andre mulige adgangsveje end Rådhusgade?

I udarbejdelsen af planerne for en parkeringskælder under Torvet, er der set på forskellige alternative adgangsveje.

Adgang fra Lille Søgade via tunnel under Hotel Dania

Det første udbud har vist, at det bliver en alt for kompliceret og dyr løsning. Den har politikerne i Økonomi- og Erhvervsudvalget afvist.

Adgang fra Østergade

Af hensyn til betjeningen af butikkerne i Østergade og på den første del af Torvet er det meget uhensigtsmæssigt at bygge en ind- og udkørsel fra p-kælderen under Torvet via Østergade. Desuden vil trafikken ende i Christian 8.s Vej, som i forvejen har stor trafik, og hvor den anden ind- og udkørsel fra p-kælderen under Torvecenteret allerede findes meget tæt på Østergadekrydset.

Selv om der blev etableret ind- og udkørsel via Østergade, så vil det ikke give de fleksible muligheder for trafikanterne. Det er afgørende for at få et velfungerende citycenter, at p-kælderen under centeret har to udgange, så der skabes let adgang til parkeringskælderen fra to sider. Det giver det bedste flow i trafikken, og det vil også være til gavn for de øvrige butikker i byen, at bilisterne synes, det er nemt at parkere.

Adgang fra Fredensgade

Når det nye citycenter bygges hen over Fredensgade mellem det nuværende Torvecenter og Føtex, vil det ikke være muligt at køre fra Torvet via Fredensgade til Christian 8.s Vej. En udkørsel fra p-kælderen fra Torvet via Fredensgade bliver derfor ikke muligt i fremtiden.

En underjordisk forbindelse fra Torvet med udkørsel via Fredensgade er en meget uhensigtsmæssig løsning. Det er afgørende for at få et velfungerende citycenter, at p-kælderen under centeret har to udgange, så der skabes let adgang til parkeringskælderen fra to sider. Det giver det bedste flow i trafikken, og det vil også være til gavn for de øvrige butikker i byen, at bilisterne synes, det er nemt at parkere. Det vil en underjordisk forbindelse med udkørsel til Fredensgade ikke sikre.

Skal der være flere parkeringspladser?

Samlet set etableres der ikke flere parkeringspladser i bymidten. Men parkeringspladserne kommer til at ligge mere centralt og bedre.

Gå til oversigt over parkeringspladser og planer for parkering i Silkeborg Midtby

Parkering under Torvet med adgang fra Søvej og Chr. 8. vej får en attraktiv og central placering midt i centrum. Her kan de handlende gå direkte fra bilen op til byens torv og gågader. Ved at sikre gode indkørsler til parkeringen, vil en masse af den trafik blive flyttet under jorden.


Parkeringskælderen under Torvet kommer til at hænge sammen med parkeringskælderen under det kommende citycenter, der hvor Føtex og Torvecenteret ligger i dag. Der vil blive underjordisk forbindelse mellem Christian 8. Vej og Rådhusgade, så trafikken af biler, der kører rundt i byen og leder efter p-pladser kan reduceres. Det vil være til gavn for både trafikanterne og for beboerne i midtbyen.

Hvordan bliver processen fremover?

I oktober 2014 har byrådet sendt et nyt forslag i udbud med frist 1. december.

  • Læs mere om udbuddet

Efter godkendelse i byrådet forventes projektet at kunne sættes i gang i begyndelsen af 2015, som hidtil planlagt. Og vi vil aftale en tidsplan for anlægsarbejdet med bygherren.

Går alt efter planen vil kommunen, når byggeriet er gået i gang, sætte debatten i gang om, hvordan Torvet skal indrettes, når parkeringkælderen er bygget. Borgere, handlende og butiksejere i Silkeborg kan komme med ideer til, hvordan Torvet skal se ud.

Anlægsarbejdet for parkeringskælderen vil formentlig tage ca. 1 ½ år, men det afhænger af, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres, fx om arbejdet udføres i etaper, og hvor mange timer om dagen, det er tilladt at arbejde.

Hvor længe vil der være byggerod?

Vi anslår, at et projekt som dette vil tage ca. 1½ år at udføre. Men det afhænger af, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres f.eks. om arbejdet skal udføres i etaper, og hvor mange timer om dagen, det skal være tilladt at arbejde.
I detailplanlægningen vil det blive vurderet, om der kan træffes særlige forholdsregler i forbindelse med julehandlen i et samarbejde med bygherre, butiksindehavere, torvehandlerne og de øvrige erhvervsdrivende rundt om Torvet.

Hvordan med støj og andre gener, mens der bygges?

Bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Silkeborg Kommune, og kommunen kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Byggeloven fastsætte vilkår for aktiviteten, herunder pladsens indretning, støjafskærmning samt regulering over døgnet/ugen af hensyn til belastningen af omkringliggende ejendomme mv. Ved at begrænse anlægsaktiviteterne om aftenen og i weekenden vil belastningen af omgivelserne blive mindre i anlægsperioden, men til gengæld kan det medføre, at anlægsperioden forlænges.

I miljørapporten er der vurderet, hvordan entreprenørmaskinerne kan køre til og fra byggepladsen og hvordan det påvirker omgivelserne. Rapporten peger på flere muligheder, men det vurderes, at kørslen primært bør foregår på Fredensgade og Østergade. Det skal sikres, at der ikke er risiko for fodgængere og at der fortsat kan være vejadgang til de omkringliggende ejendomme, herunder også kirken.

Det er arbejdstilsynet, der sikrer, at arbejdsmiljøloven overholdes.

Hvordan kommer Torvet til at fungere, mens der bygges?

Der vil blive stillet krav om en passage mellem byggepladsen og bygningerne omkring Torvet, så der både bliver adgang for fodgængere og biler i anlægsfasen. På Torvet er der tegnet en linje, der viser hvor rækværket omkring byggepladsen cirka vil gå. Vi vil også stille krav til, hvordan selve byggepladsen skal se ud, f.eks. kan indhegningen dekoreres, eller den kan udformes, så det bliver muligt at se byggepladsen og den modstående side af Torvet.

Hvad med torvehandelen, mens der bygges?

Hvis anlægsarbejdet opdeles i etaper, kan en del af torveaktiviteterne fortsætte. Silkeborg Kommune vil sammen med de torvehandlende drøfte, om torveaktiviteterne kan flytte til området på bagsiden af Rådhuset mellem Godhåbsvej, Søjlehuset og parkeringspladsen vest for Rådhuset, eller til Søndertorv, Havnen eller Skoletorv.

Hvad med adgang til butikkerne, mens der bygges?

Silkeborg Kommune vil stille krav til anlægsfasen, så der fortsat er adgang og drift for ejendommene omkring Torvet, herunder for brandkøretøjer, renovation og vejadgang til kirken i forbindelse med kirkelige handlinger. Herudover stilles krav til forgængeradgang rundt om byggepladsen. Disse forhold skal konkret løses i detailprojekteringen.

Kompenseres forretningerne, hvis de ikke kan servere ude på Torvet?

Nej. Silkeborg Kommune har i mange år givet flere forretninger tilladelse til udeservering på Torvet, og det har været gratis for cafeer og restauranter. I tilladelsen til udeservering står, at tilladelsen kan inddrages såfremt forholdene efter kommunens skøn giver anledning til det.

Er der risiko for bygningerne omkring Torvet

Er der risiko for, at en tunnel fra Rådhusgade kan få det Gamle Rådhus til at styrte sammen?

De tekniske rapporter og erfaringer fra lignende projekter viser, at det er teknisk muligt at etablere et parkeringsanlæg under Torvet med tilknyttet tunnel.

Lokalplanen er miljøvurderet på baggrund af tekniske rapporter om geoteknik, risikovurdering og etapedeling. Alle rapporter er udarbejdet af ingeniørfirmaer med erfaring indenfor lignende projekter.

Men der er tidligere set sammenstyrtninger af bygninger ved store og mindre byggerier, fx statsarkivet i Køln og Restaurant Piaf i Nygade, hvordan tager kommunen højde for det?

Sammenstyrtningen i Køln i 2009 skete på grund af manglende understøtning af byggeriet under udgravningen. Ulykken har medført, at man er blevet mere opmærksom i lignende sager, fx ved metrobyggeriet i København. Afstanden fra parkeringsanlægget under Torvet til de omgivende husfacader er større end afstanden mellem metroen og Marmorkirken.

Det er vigtigt, at bygherren har erfaring inden for lignende projekter, så man undgår situationer som den, hvor gavlen på Restaurant Piaf styrtede sammen, fordi den ikke var støttet af. Derfor stiller Silkeborg kommune krav til bygherren, og bygherren skal tegne en forsikring, som kun kan tegnes, hvis der er garanti for erfaring med lignende projekter.

Hvem betaler, hvis der sker skader på bygninger under anlægsarbejdet?

Anlægsarbejdet skal udføres af en privat bygherre. Et eventuelt erstatningskrav på grund af skader under anlægsarbejdet skal efter almindelig retspraksis rettes mod bygherren. Silkeborg Kommune vil stille krav til bygherren om at sikre naboejendomme m.v., samt at bygherren tegner en forsikring. En af forudsætningerne for at kunne tegne en forsikring er garanti for erfaring med lignende projekter.

Det er ikke ukompliceret projekt. Derfor skal de eksisterende naboejendomme naturligvis undersøgse grundigt inden arbejdet begynder. Der skal også foretages de nødvendige tiltag for at sikre naboejendommene mod skader. Dette er en del af det detailprojekt, som udarbejdes inden anlægsarbejdet begynder.

Hvis der opstår skader på naboejendommene, er det ejeren af ejendommen, som skal dokumentere, at der er sket en skade, og at skaden skyldes byggeriet. Mange ejere af nabobygninger vælger derfor selv at registrere deres ejendom, men det er også muligt, at bygherren sørger for registreringen. Det kan evt. indsættes som vilkår i salgsaftalen mellem kommunen og bygherren, at naboejendomme skal fotoregistreres.

Hvem skal indrette Torvet?

Når parkeringskælderen står færdig, har vi mulighed for at skabe et nyt og spændende torv oven på parkeringskælderen. Det er Silkeborg Kommune, der skal indrette og anlægge det nye torv ovenpå parkeringskælderen.

Når byggeriet af parkeringskælderen går i gang, vil kommunen gå i gang med at finde ud af, hvordan selve Torvet (”låget” på Parkeringskælderen) skal indrettes. Det bliver en proces, hvor kommunens og byens borgere vil blive spurgt om, hvordan de ønsker, at Torvet skal bruges og se ud i fremtiden.

Hvem skal betale den nye parkeringskælder?

Torvet ejes af Silkeborg Kommune. Arealet under Torvet udbydes til salg, og udføres af en privat investor. Når vi laver udbudsmaterialet, vil vi få vurderet, hvad arealet kan koste.

Den, der køber arealet, skal naturligvis overholde kravene i lokalplanen, men prisen afhænger også af, hvor mange og hvilke krav, vi stiller, så bymidten kan komme godt igennem anlægsfasen.

På borgermødet 14. december 2011 kom der mange forslag til, hvordan det kan gøres, og de forslag vil vi benytte, når vi udformer udbudsmaterialet.
Der er ikke indgået aftale med Enggaard A/S, som ejer Torvecentret, om at de skal købe parkeringskælderen under torvet. Men de har budt på arealet i første runde, og det forhandlingerne Enggaard A/S, som ligegr til grund på et nyt projekt der skal i nyt udbud, hvor andre også kan byde.

Hvad gør kommunen, hvis der ikke findes en køber?

Hvis der ved udbuddet af arealet under torvet ikke findes en køber, så bliver parkeringskælderen ikke til noget. Silkeborg Kommune vil sætte en proces i gang om torvets fremtidige indretning. Her vil kommunens og byens borgere blive spurgt om, hvordan de ønsker, at Torvet skal bruges og se ud i fremtiden.

Kan man ikke finde alternative steder at bygge parkering?

Kan man ikke finde alternative steder at bygge parkering? Kan man fx bygge en etage til parkering oven på nogle af de eksisterende parkeringsarealer, fx ved Jyske Bank og Kvickly i stedet for at anlægge parkering under Torvet?

P-pladserne ved Jyske Bank og Kvickly er privatejede. P-pladserne er koblet op på bymidtens p-søgering. Kommunen vurderer ikke, at der er grundlag for at udvide antallet af parkeringspladser i denne del af bymidten. Derimod vil en parkeringskælder under Torvet ligge centralt i forhold til den del af handelen, der foregår ved Torvet. Kvickly indgår i udviklingsplanerne for Søtorvet, hvor der skal opføres nyt byggeri, og den dertilhørende parkering skal etableres under jorden.

Kan trafikken i midtbyen gøres mindre ved offentlig transport, evt. shuttlebusser fra parkeringspladser ved indfaldsvejene til byen?

Der planlægges samkørselspladser ved motorvejsafkørslerne, og i den forbindelse vil der også blive etableret busstop. I første omgang er det med henblik på bybusruterne.

Udviklingen af byen vil afføde mere trafik, og der er ikke planer om, at Silkeborg bymidte skal være bilfri.

Planen vil naturligvis medføre ulemper i både planlægningsfasen og i byggeperioden. Ulemper, som vi skal søge at minimere i tæt dialog med de berørte. Når parkeringskælderen står færdig, vil den til gengæld blive et meget stort aktiv for butikslivet i bymidten.

Kan et nyt, stort citycenter på Torvet køre rundt, når det nuværende Torvecenter ikke kan lejes ud?

Det vurderes, at nogle af årsagerne til, at det nuværende Torvecenter ikke er rentabelt er, at det ikke kan rumme en dagligvarebutik, der kan tiltrække kunder, samt at Torvecentret ligger løsrevet fra bymidtens gågadesystem. Det nye citycenter vil komme til at rumme det nuværende Føtex, og der stilles krav til, at centret får indgang fra Torvet og Søndergade for på den måde at skabe sammenhæng med gågadesystemet.

I forbindelse med Kommuneplan 2009 fik Silkeborg kommune udarbejdet en detailhandelsanalyse. Den viser, at der er et potentiale for et større center i byen. Enggaard A/S, som ejer Torvecentret og planlægger det nye citycenter, har også fået udarbejdet en detailhandelsanalyse i 2009-10, som viser samme resultat som kommunens undersøgelse. Forinden lokalplanlægningen for det nye butikscenter igangsættes, vil det blive vurderet, om der skal udarbejdes en ny detailhandelsanalyse.

Hvad er risikoen for Gudenåsystemet ved en grundvandssænkning på grund af parkeringskælderen?

Ifølge miljørapporten vil der ved etablering af en parkeringskælder under Torvet med to dæk skulle foretages en grundvandssænkning, men da det kun bliver en sænkning på ca. 0,5 m i forhold til grundvandspejlets niveau i dag svarer det til den naturlige årstidsvariation. Hvis der etableres 3 dæk skal der ikke foretages grundvandssænkning, da anlægget etableres i undervandsbeton.

Sidst opdateret