Landbrug: § 10 Miljøtilladelse af husdurbrug på Burgårdevej 31, 8654 Bryrup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 10. april 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har meldelt miljøtilladelse af husdyrbruget på Burgårdevej 31, 8654 Bryrup.

På ejendommen er der en tilladt årsproduktion på 115 tyrekalve og 112 ungtyr, i alt 42,80 dyreenheder (DE) der ønskes at udvide til 212 tyrkalve og 212 ungtyr, i alt 63,63 DE.
Der skal bygges en ny dybstrøelsesstald på 240 m2.

Kommunen har vurderet, at husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Baiba Vestergaard på tlf. 89 70 20 99 eller på e-mail baiba.vestergaard@silkeborg.dk

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 10. april 2017.

Download udkast til afgørelsen
[Afgørelse (pdf)]
Sidst opdateret