Landbrug: Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbrug på Tingvejen 21, 8883 Gjern

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 14. marts 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har efter Husdyrlovens § 11 miljøgodkendt Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen på Tingvejen 21, 8883 Gjern. Der søges om udvidelse af udbringningsarealet tilhørende ejendommen. Dyreholdet udvides ikke.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold. Afgørelsen er truffet i henhold til § 12 i lov nr. 1572 af 20/12/2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven).

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 14. februar 2017.

Download afgørelsen
Afgørelse af tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (pdf)

Sidst opdateret