Landbrug: Tillæg nr. 4 til § 12 miljøgodkendelse på Trehøjevej 17, 8882 Fårvang

En eventuel Klage skal indsendes via klageportalen senest d. 16. maj 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har efter Husdyrlovens §12 godkendt tillæg nr. 4 til miljøgodkendelsen på Trehøjevej 17, 8882 Fårvang.

Der søges om udvidelse af dyreholdet fra 290 årskøer (stor race), 50 årskøer (jersey), 14 kvier fra 24-25 mdr. (stor race), 2 kvier (jersey), 26 småkalve fra 0-2 mdr. (stor race), 5 småkalve fra 0-2 mdr. (jersey), 160 tyrekalve fra 40-60 kg (stor race) og 27 tyrekalve fra 25-45 kg (jersey), svarende til 530,69 DE.
Til:
285 årskøer, (jersey), 265 årskøer (stor race), 8 kvier fra 23-24 mdr. (jersey), 7 kvier fra 24-25 mdr. (stor race), 14 småkalve fra 0-1 mdr. (jersey), 13 småkalve fra 0-1 mdr. (stor race), 114 tyrekalve fra 25-45 kg (jersey), 106 tyrekalve fra 40-60 kg (stor race), svarende til 848,71 DE.

Der skal bygges ny en stald på ca. 1.350 m2 i forlængelse af malkecenteret, nord for eksisterende stald. Herudover etableres en ny gyllebeholder på 4.000 m3 umiddelbart vest for eksisterende gyllebeholder og en fortank på max 99 m3 placeret syd for den vestlige del af den nye stald.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.
Afgørelsen er truffet i henhold til § 12 i Bekendtgørelse af lov nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven).

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 16. maj 2017.

Download afgørelsen
Afgørelse af tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse på Trehøjevej 17, 8882 Fårvang (pdf)
Sidst opdateret