Landbrug: § 12 miljøgodkendelse af Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen senest d. 29. november 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har efter Husdyrlovens § 12 meddelt miljøgodkendelse af kvægbrug på Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup. Det drejer sig om en udvidelse fra 160 malkekøer med 80 tyrekalve (40-70 kg) og 160 kvier (0-27 mdr.) svarende til i alt 291,5 DE til 200 malkekøer med 100 tyrekalve (40-120 kg), 220 kvier (0-27 mdr.) og 1 avlstyr svarende til i alt 376,7 DE.
I forbindelse med udvidelsen etableres to nye kalvehuse på ca. 60 og 90 m2 henholdsvis nord for kostalden og øst for foderladen i forbindelse med de eksisterende bygninger.
Nordøst for ensilagepladsen, ca. 50 m nord for ungdyrstalden, opføres der en ny gyllebeholder på 3000 m2.
Ensilagepladsen udvides med ca. 700 m2 fra ca. 1860 m2 til 2560 m2.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre væsentlige forhold.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Malene Ultang på tlf. 8970 1521 eller på e-mail mul@silkeborg.dk

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 29. november 2017.

Download afgørelsen
§ 12 miljøgodkendelse af Tanghusvej 14

Sidst opdateret