Ophævelse af skovbyggelinjen i nyt boligområde ved Hestehavevej, Balle Hvinningdal

Miljøstyrelsen har ophævet skovbyggelinjen på arealer omfattet af Lokalplan 12 020.
Luftfoto

 

Miljøstyrelsen har ophævet skovbyggelinjen i sin helhed inden for Lokalplan 12-020  på matr. nr. 9aa samt dele af 9q, 7000aæ og 7000n, alle Balle By, Balle.

Se afgørelsen her (i nyt vindue)

Lokalplan udlægger et område til tæt-lav boligformål ved Hestehavevej. Ophævelsen betyder, at der kan opføres 45 boliger i området uden Silkeborg Kommunes forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Den skov, der afkaster byggelinjen, er en mindre, kommunalt ejet beplantning syd for Nordre Højmarksvej ca. 175 m fra lokalplanområdet. 

Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages og frist for evt. søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Sidst opdateret