Lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen 28C er vedtaget

Silkeborg Byråd har vedtaget lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen 28c 8600 Silkeborg, Lysbro, Silkeborg

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Byråd har 27. marts 2017 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 21. april 2017. 

Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) stemte imod.

Offentliggørelsen sker i henhold til planlovens § 30. 

Lokalplan kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Ved byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen blev de indkomne høringssvar behandlet. Indkomne høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens notat med kommentarer til disse kan ses i menuen til venstre under "Kommentarer" på lokalplansiden. Der er ikke foretaget ændringer af planen som følge af de indkomne høringssvar. 

Se beslutningsprotokollen

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Fra denne dato må ingen grundejer i lokalplanområdet foretage ændringer af ejendommen i strid med lokalplanen, med mindre der meddeles en dispensation. Se mere i lokalplanen. 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet (klager over miljøvurderinger behandles dog af Miljø- og fødevareklagenævnet). Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. 

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Sidst opdateret