Lokalplan for nyt boligområde ved Hestehavevej (Silkeborg)

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har endeligt vedtaget Lokalplan 12 020 for et nyt boligområde ved Hestehavevej, Balle/Hvinningdal.
Luftfoto med markering af lokalplanområde

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på sit møde den 11. september 2017 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 4. oktober 2017.

Offentliggørelsen sker i henhold til planlovens § 30.

Lokalplanen kan ses på lokalplansiden (i nyt vindue) eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Ved udvalgets endelige vedtagelse af lokalplanen blev de indkomne høringssvar behandlet. Indkomne høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens notat med kommentarer til disse kan ses i menuen til venstre under "Kommentarer" på lokalplansiden. Som følge af høringssvarene er der foretaget ændringer af planen.

Udvalgsmedlemmerne Svend Thue Damgaard og Lars Faarup stemte imod en endelig vedtagelse, idet bebyggelsesplanen fordrer omfattende terrænbearbejdning, der ikke harmonerer med de flotte landskabelige værdier. Ny bebyggelsesplan der er mere i harmoni med landskabet, og som fordrer langt mindre terrænbearbejdning ønskes udarbejdet.

Se beslutningsprotokollen her (i nyt vindue).

 

Ændring af regulativ for områdeklassificering

Silkeborg Kommune har besluttet, at det nye byzoneområde i lokalplanen er undtaget områdeklassificeringen i henhold til jordforureningslovens § 50a, stk. 2. Ændring af regulativet kan ikke påklages til højere administrativ instans.

Ændringen fremgår af kortbilaget til Silkeborg Kommunes regulativ for områdeklassificering

Se oplysninger om områdeklassificering her (i nyt vindue)

  

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Fra denne dato må ingen grundejer i lokalplanområdet foretage ændringer af ejendommen i strid med lokalplanen, med mindre der meddeles en dispensation. Se mere i lokalplanen.

 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Sidst opdateret