Lokalplan 15-008 for et område til teknisk anlæg ved affaldscenter Tandskov er vedtaget

Teknik- og miljøafdelingen har 8. februar 2017 vedtaget lokalplanen.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Idet der i den offentlige høringsperiode ikke er kommet bemærkninger til lokalplanforslaget har Teknik- og miljøafdelingen vedtaget lokalplanen. Offentliggørelse sker 10. februar 2017.

Lokalplanen erstatter en del af Lokalplan 15-002.

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Fra denne dato må ingen grundejer i lokalplanområdet foretage ændringer af ejendommen i strid med lokalplanen, med mindre der meddeles en dispensation. Se mere i lokalplanen.

Klagevejledning

Klagevejledning Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklage-nævnet der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgø-relsen er meddelt.

Sidst opdateret