Miljøgodkendelse og VVM-screening af midlertidigt oplag af lettere forurenet jord på Sortenborgvej 23, Silkeborg

Klager skal være Miljø- og fødevareklagenævnet i hænde senest den 18. maj 2017 kl. 23.59
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Miljøgodkendelsen omfatter et ændring af en eksisterende miljøgodkendelse til midlertidigt oplæg (2,5 år). Den tilladte oplagrede mængde ændres fra 15.000 t til 50.000 t lettere forurenet jord. Jorden skal på sigt genanvendes i området eller andet sted. Jorden stammer fra Kingo Karlsens jordbehandlingsanlæg. Den lettere forurenede jord vil ikke påvirke de dybereliggende jordlag eller grundvandet i området. Miljøgodkendelse er meddelt med vilkår der sikre at det nærliggende naturområde samt jord og grundvand ikke forurenes. Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt, idet vi vurderer, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Hanne B Lorentzen på tlf. 8970 1503 eller på email hl@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900-1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen er ikke registreret førend gebyret er betalt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget på klageportalen senest den 18. maj 2017 kl. 23.59.

Download afgørelsen


Miljøgodkendelse af 20. april 2017 

Sidst opdateret