Indkaldelse af idéer og forslag til ændret planlægning i Hårup

Silkeborg Kommune skal i gang med at planlægge for en ændret anvendelse og udstrækning af erhvervsområderne i Hårup. Silkeborg Kommune beder derfor dig om at komme med idéer og forslag til den ændrede planlægning.

Baggrund
Formålet med den ændrede planlægning er at give mulighed for, at tungere industri og produktionsvirksomheder kan etablere sig ved gode transportforbindelser i Hårup.

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag for den kommende planlægning i perioden 19/10-9/11 2016.

Ændringen af arealanvendelsen forudsætter en ændring af kommuneplanen – dels i forhold til rammebestemmelser, dels i forhold til afgrænsning af rammeområder. Der vil i dele af Hårup fortsat blive mulighed for at etablere butikker, som forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Se kommuneplanen her 

Silkeborg Kommune har i efteråret 2015 holdt en lignende høring. Vi er dog i mellemtiden blevet opmærksomme på en række forhold; bl.a. grundvandsinteresser, støj og regnvandshåndtering. Dette gør, at vi nu ser anderedes på større dele af Hårup i forhold til hvilke typer virksomheder, der kan etablere sig, og hvordan Hårup skal disponeres.

Høring i 3 uger
Ønskerne om en ændret arealanvendelse og disponering er så væsentlige, at Silkeborg Kommune spørger grundejere, naboer og andre interessenter om idéer og forslag inden Silkeborg Kommune udarbejder et tillæg til kommuneplanen, jævnfør planlovens § 23c.

Hvis du har nogle bemærkninger til den ændrede planlægning, skal du skrive til Silkeborg Kommune i perioden 19. oktober 2016 til 9. november 2016.

Skriv til kommunen på teknisk@silkeborg.dk eller brug kommunens postadresse Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Fortsat planlægning og høring
Hvis Silkeborg Kommune vælger at fortsætte med en ændret planlægning for Hårup, vil Silkeborg Kommune senere udsende endnu en offentlig høring. Denne gang vil du se et forslag til en lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg. I lokalplanforslaget kan du se hvilke bestemmelser, Silkeborg Kommune foreslår, skal gælde for fremtidigt byggeri på grundene. Du vil få mindst 8 uger til at kommentere på planforslagene.