Landbrug: Høring af udkast til miljøgodkendelse af kvægbrug på Drejergårdsvej 9, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 5. april 2016
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen Drejergårdsvej 9 efter § 11 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Der søges om udvidelse af besætningen fra 110 jersey køer med tilhørende opdræt, svarende til 185,01 DE. til en årsproduktion på 150 jerseykøer med en mælkeydelse på 9.500 EKM, 167 stk. årsopdræt fra 0-25 mdr., samt 83 stk. tyrekalve fra 30-40kg, svarende til i alt 234,42 DE

Der hører i alt 136,4 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer til ejendommen.

Der ansøges om etablering af en ny ungdyrstald på ca. 1.220 m2, nedrivning af den eksisterende kostald og opførsel af en ny kostald på ca. 2.500 m2, samt etablering af en ny gyllebeholder på 3.500 m3 og en møddingsplads på ca. 250 m2, se placering i miljøgodkendelsens bilag 2.

Kommunen har vurderet, at udvidelse af husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Udkastet til miljøgodkendelse findes via nedenstående link.

Høring af naboer og andre parter

Udkastet til miljøgodkendelsen efter § 11 skal, inden sagen afgøres, sendes i mindst 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til miljøgodkendelse af husdyrbruget sendes i 3 ugers høring fra den 15. marts 2016.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, ansøger og ejere af forpagtede arealer. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 278 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.

Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 5. april 2016.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 89 70 15 11 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk

Download udkast til afgørelsen

Udkast til miljøgodkendelse af Drejergårdsvej 9 (pdf)
Bilag til udkast til miljøgodkendelse (pdf)