Afklaring af rekreativ og kulturhistorisk betydning af markvej I Ll. Bredlund, nord for Hampen plantage, der ønskes nedlagt og flyttet.

Silkeborg Kommune har d. 30. marts 2016 modtaget en anmeldelse efter naturbeskyttelseslovens § 26a med ønske om at nedlægge en markvej henover matr. 1f, Ll. Bredlund By, Vrads.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Ansøgningen er begrundet med, at dyrkningsfladen ønskes forøget og at ansøger mener at en flytning af markvejen 20 meter mod syd vil være et lige så godt alternativ.

Hvis markvejen har tjent rekreative formål som forbindelse mellem Vejlevej og Hampen plantage, eller at markvejen har en kulturhistorisk betydning, kan det medføre at markvejen ikke må nedlægges, eller kun må nedlægges forudsat der etableres et tilfredsstillende alternativ.

Fristen til at komme med bemærkninger til evt. nedlæggelse eller flytning i forhold til markvejens rekreative eller kulturhistoriske betydning er 9. maj 2016. Bemærkningerne kan stiles til pask@silkeborg.dk eller telefon 8970 1471.

I bilagene kan markvejen ses på topografisk kort og luftfoto

Se kort med beliggenhed

Se kortskitse