Forslag til Kommuneplantillæg 52 for tidligere Rådhus - Torvet 2A i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 29. marts 2016 vedtaget at sende ovennævnte forslag i offentlig høring fra 31. marts 2016. Silkeborg Byråd har ydermere truffet beslutning om ikke at udarbejde miljørapport for kommuneplantillægget.

Forslag til kommuneplantillæg 52 kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside under aktuelle høringer eller på direkte link:

http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/media/738718/kommuneplantillaeg-52.pdf

Der er også mulighed for at se kommuneplantillægget hos Teknik - og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage 8600 Silkeborg fra 3. marts 2016.

Forslag til Kommuneplantillæg

Tillægget skal give en bredere vifte af anvendelsesmuligheder af det gamle rådhus i forhold til den nuværende kommuneplanramme 10-O-01, herunder butikker og lignende centerfunktioner.

Kommuneplantillægget omfatter følgende ændringer af kommuneplanen:

  • Der etableres en ny kommuneplanramme 10-C-25 for det gamle rådhus med henblik på at give mulighed for centerfunktioner.
  • Som konsekvens af den nye kommuneplanramme 10-C-25 reduceres eksisterende ramme 10-O-01 for Torvet og Kirkepladsen geografisk.

Dine bemærkninger

Har du bemærkninger til det fremlagte forslag, kan du skrive dem direkte ind via "Indsend svar" herunder. Du kan også skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Byråd, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Bemærkningerne skal være modtaget senest 26. maj 2016. Svar vil blive udsendt efter byrådets endelige vedtagelse af planen.

Miljøvurdering

Tillægget til kommuneplan er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning – Miljøvurdering

Klagevejledning

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.