Forslag til Lokalplan 10-025 og kommuneplantillæg 40 - Område til skole- og institutionsformål ved Gudenåvej, Silkeborg.

Silkeborg Byråd har 21. december 2015 vedtaget at sende forslag til lokalplan 10-025 for et område til skole- og institutionsformål ved Gudenåvej og kommuneplantillæg 40 i offentlig høring.
Foto

Se forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanens formål er:
  • at sikre mulighed for udvidelse af faciliteterne ved ejendommen Gudenåvej 2 efter en samlet plan
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets varierede skala og arkitektur
  • at sikre, at beplantningen langs Gudenåvej, som indrammer sigtelinjen gennem Gudenåvej ned til Silkeborg Vandværk, bevares
Kommuneplantillæg 40

Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet tillæg 40 til Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget omfatter det samme areal som lokalplan 10-025. Kommuneplantillægget hæver bebyggelsesprocenten indenfor området fra 40 til 45 procent, for at fremtidssikre udviklingsmuligheder for Silkeborg Efterskole.

Miljøvurdering

Planen er screenet i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning – Miljøvurdering


Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 5. januar 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 5. januar 2017.

8 ugers frist til bemærkninger


Har du bemærkninger til det fremlagte, kan du skrive dem direkte ind via "Din kommentar" på lokalplansiden. Du kan også skrive til teknisk@silkeborg.dk

Vi skal have modtaget dine bemærkninger senest 1. marts 2016.

Svar vil blive udsendt efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen