Forslag til Lokalplan 10-029 for Torvet i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 26. september 2016 godkendt forslag til lokalplan 10-029 med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 29. september 2016 til og med 24. november 2016.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • At udlægge området til torveplads.
  • At fastlægge rammer for indretning af Torvet, så det tilgodeser en fleksibel anvendelse.
  • At fastlægge rammerne for et offentligt tilgængeligt underjordisk parkeringsanlæg med tilhørende til- og frakørselsanlæg.
  • At fastlægge bestemmelser for parkeringsanlæggets udformning, så det bliver lyst, attraktivt og let tilgængeligt.
  • At der sikres mulighed for trafikal og visuel sammenhæng med en parkeringskælder under et fremtidigt butikscenter syd for Torvet.
  • At de vigtige sigtelinjer til kirken, det gamle rådhus og Odd Fellow-palæet bevares.
  • At muliggøre de nødvendige konstruktioner for en hensigtsmæssig og sikker fæstning af de anlæg, som planen muliggør.

Lokalplanen omfatter Torvet i Silkeborg og udgør et areal på ca. 9.860 m2, som afgrænses af facaderne på bygningerne op til Torvet mod nord og syd samt mindre stykker af Vestergade, Rådhusgade, Søndergade og Fredensgade. Mod øst afgrænses arealet af Østergade, bygningen Østerport og Kirkepladsen. Lokalplanen omfatter desuden dele af matrikler langs Torvet.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 24. november 2016.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 29. september 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 29. september 2017.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, bilag 4 punkt 10b Anlægsarbejder i byzoner herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser samt §3, stk. 2.

Byrådet har 26. september 2016 på baggrund heraf vurderet, at planen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om, at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen alene indeholder mindre ændringer i en gældende plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Slots- og Kulturarvsstyrelsen, Århus Stift og Svana er hørt, og der er ikke kommet bemærkninger.

Klagevejledning – miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

nr. 1
Indsendt af: Thorkild Sevelsted
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 10-029 for Torvet i Silkeborg
Protest mod ny lokalplan 10-029