Forslag til Lokalplan 11-008 og kommuneplantillæg 36 - Område til boliger og grønt område ved Sølystvej/Borgergade, Silkeborg

Silkeborg Byråd har 21. december 2015 vedtaget at sende forslag til lokalplan 11-008 for et område til boligformål og grønt område ved Sølystvej/Borgergade med tilhørende forslag til tillæg 36 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring frem til 1. marts 2016.
Visualisering

Se forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslaget kan ses på denne side eller hos Teknik – og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage 8600 Silkeborg.
Har du bemærkninger til det fremlagte, skal du skrive til Teknisk@silkeborg.dk eller anvende linket ”Din kommentar” på lokalplansiden. Bemærkningerne skal være modtaget senest 1. marts 2016. Svar vil blive udsendt efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanens formål er:
•    At give mulighed for boliger i form af punkthusbebyggelse.
•    At ny bebyggelse mod Borgergade er med til at skabe en portvirkning til Alderslyst.
•    At ny bebyggelse skalamæssigt tilpasses de tilgrænsende eksisterende individuelle villaer.
•    At sikre at vejadgangen til området bliver fra Sølystvej.
•    At sikre at der etableres et grønt område med parklignende karakter.

Forslag til kommuneplantillæg 36
Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et tillæg 36 til Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanen og Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 11-C-15 og 11-R-12. Lokalplanens bygningshøjde på 7 etager er i konflikt med kommuneplanramme 11-C-15's bestemmelser om maksimalt 5 etager.

Et andet forhold som ikke er i overensstemmelse med ramme 11-C-15 er, at stueetagen i handelsgader og ud til handelstorve og pladser skal forbeholdes butikker el. lign med kunde- og publikumsorienterede aktiviteter. Der kan kun etableres butikker mod Borgergade. Lokalplanen giver kun mulighed for boliger i stueetagen mod Borgergade.

Miljøvurdering
Lokalplanen og tillægget til kommuneplanen er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Screeningen er sket efter § 3 stk. 1 nr. 3. Det vurderes, at planen skal miljøvurderes.

Klagevejledning – miljøvurdering
Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 5. januar 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 5. januar 2017.

nr. 1
Indsendt af: Alderslyst lokalråd v/ Lone Stig Andersen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 11-008 og kommuneplantillæg 36 - Område til boliger og grønt område ved Sølystvej/Borgergade, Silkeborg
Alderslyst lokalråd har tidligere indsendt høringssvar om Søparken. Vores holdning til projektet er uændret
nr. 2
Indsendt af: Jørgen Madsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 11-008 og kommuneplantillæg 36 - Område til boliger og grønt område ved Sølystvej/Borgergade, Silkeborg
Silkeborg afdeling
www.enhedslisten–silkeborg.dk


Indsigelse mod forslag til lokalplan 11-008 og kommuneplan 36

Indledende vil vi understrege, at vi synes, at det foreslåede byggeri er flot og giver området et arkitektonisk løft, når der nu skal bygges på et område, hvor det ellers havde været oplagt med en bypark.

Men vi vil gerne gøre indsigelse imod, at den nuværende begrænsning på byggeri i fem etager ændres til syv.
Fem etager er byens nuværende skala. Det eneste, der bryder det er det nye byggeri længere nord på ad Borgergade, som ikke er synligt fra Langsø. Det vil være langt mere dominerende at bygge i syv etager lige ned til Langsø.
Det er således ikke korrekt, når det anføres i lokalplansforslaget, at:
Bebyggelsen er dimensioneret så den fanger byens nuværende skala og samtidig skaber en byport mod Alderslyst. Dette ses ved at bebyggelsen mod øst påtænkes opført i 3 etager, der relaterer sig til villabebyggelsen på Sølystvej, mens bebyggelsen mod Borgergade påtænkes opført i 7 etager, som vil skabe en byport til Alderslyst.

Søhaven set i forhold til byens skala - set fra Viborgbroen.
Denne illusion opnås kun ved at tage forskud på, at der gives tilladelse til at bygge i syv etager på hjørnet af Borgergade og Ansvej. Ja, det fremgår endda af det indsatte foto.

Parkering
Det fremgår af lokalplansforslaget, at der skal anlægges 40 parkeringspladser mellem bebyggelsen og Sølystvej.
Det er vist en almindelig opfattelse i såvel byrådet som blandt borgere i almindelighed, at den bedste placering af parkerede biler i bymidten er under jorden.
Det bør selvfølgelig også ske ved dette byggeri på en af de flotteste grunde i Silkeborg.
Hvis man antager, at en p-plads fylder 11 m2, vil fjernelse af 40 p-pladser fra jordens overflade frigøre 460 m2, som kan bruges til at understøtte ambitionen om
”… at sikre at der etableres et grønt område med parklignende karakter.”
Citeret fra Lokalplanens formål.
Det vil også have den fordel, at der opsamles mindre regnvand, som skal bortledes.
Samtidig vil man blive fri for nedenstående lidt fortænkte overvejelser om, hvordan man bevarer et ”søkig” gennem en carportlignende overbygning af parkeringsarealet.
”I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har særligt kikket fra Sølystvej været bearbejdet. Der har derfor været fokus på, at der fastsættes en maksimalhøjde på beplantningen på 1.20 m. mod Sølystvej, således at kikket fra Sølystvej mod søen sikres. Herudover at de overdækkede p-pladser beliggende nord for manøvrearealet mellem adgangsvejen og Borgergade skal udføres som en let konstruktion med søjler og tag, som sikrer at der er åben forbindelse mellem Sølystvej og søen. Taget vil desuden blive udformet som en grøn overdækning i mos-sedum eller lign., så overdækningen ligeledes bidrager som et rekreativt element i området og så områdets parkkarakter videreføres.”
Frøbækken
Vi vil til gengæld rose lokalplanens ambition om at skabe et offentligt tilgængeligt, grønt område langs med Langsø, hvor der samtidig ændres mindst muligt i søbreddens naturlige fremtoning.
Men vi er bekymrede for, at der ikke bliver ret meget tilbage af Frøbækken, når man se på kortbilagene. Selv om man skal være varsom med at tage et så skitseagtigt kort for pålydende, ser det ikke ud til, at der er ret meget tilbage, og det ser slet ikke uberørt ud, som det ellers fremgår af nedenstående citat fra lokalplansforslaget:
”Flere af de eksisterende træer og den eksisterende rørbevoksning langs søbredden bevares ligesom at Frøbækkens udløb/sydligste del skal fremstå uberørt. I forbindelse med lokalplanens realisering vil Frøbækken blive rørlagt med undtagelsen af den sydligste del/udløbet.”
Vi vil derfor foreslå, enten at Frøbækken ledes uden om byggefelterne (f.eks. mellem Borgergade og det yderste punkthus.), eller at kun det absolut mest nødvendige af bækken rørlægges. Det vil samtidig styrke områdets rekreative karakter.
Bæredygtighed
Det undrer os, at Bæredygtighedsværktøjet ikke er vedlagt lokalplansforslaget som bilag. Men det kan selvfølgelig skyldes, at det slet ikke har været i brug. Det er en nærliggende tanke, når man ser, hvor lavt ambitionsniveauet er i dette afsnit:
Bæredygtighedstiltag:
I Silkeborg Kommune skal alle lokalplaner indeholde bestemmelser som sikrer, at nye områder planlægges efter udvalgte bæredygtighedsprincipper.
Lokalplanen vil med forskellige tiltag bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling. Eksempelvis vil der med lokalplanprojektet benyttes eksisterende jord i byzone, som vil medvirke til at byen fortættes fremfor, at nye arealer med jomfruelig jord inddrages til by-formål. Samtidig vil den bymidtenære placering medvirke til, at beboere er tæt på bylivet, herunder indkøbsmuligheder, jobmulighederne, service, grønne områder, som kan mindske behovet for transport.
Der er faktisk ikke nogen aktive tiltag nævnt. Kun en beskrivelse af ”fordelene” ved Søhavens placering.
Hvis dialogen med bygherren på dette område ikke er overstået, kunne man inddrage bæredygtighed ved valg af byggematerialer eller vedvarende energiformer.På vegne af Enhedslisten i Silkeborg

Jørgen Madsen, Lysbrogade 23, Silkeborg
nr. 3
Indsendt af: Jørgen Madsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 11-008 og kommuneplantillæg 36 - Område til boliger og grønt område ved Sølystvej/Borgergade, Silkeborg
Silkeborg afdeling
www.enhedslisten–silkeborg.dk


Indsigelse mod forslag til lokalplan 11-008 og kommuneplan 36

Indledende vil vi understrege, at vi synes, at det foreslåede byggeri er flot og giver området et arkitektonisk løft, når der nu skal bygges på et område, hvor det ellers havde været oplagt med en bypark.

Men vi vil gerne gøre indsigelse imod, at den nuværende begrænsning på byggeri i fem etager ændres til syv.
Fem etager er byens nuværende skala. Det eneste, der bryder det er det nye byggeri længere nord på ad Borgergade, som ikke er synligt fra Langsø. Det vil være langt mere dominerende at bygge i syv etager lige ned til Langsø.
Det er således ikke korrekt, når det anføres i lokalplansforslaget, at:
Bebyggelsen er dimensioneret så den fanger byens nuværende skala og samtidig skaber en byport mod Alderslyst. Dette ses ved at bebyggelsen mod øst påtænkes opført i 3 etager, der relaterer sig til villabebyggelsen på Sølystvej, mens bebyggelsen mod Borgergade påtænkes opført i 7 etager, som vil skabe en byport til Alderslyst.

Søhaven set i forhold til byens skala - set fra Viborgbroen.
Denne illusion opnås kun ved at tage forskud på, at der gives tilladelse til at bygge i syv etager på hjørnet af Borgergade og Ansvej. Ja, det fremgår endda af det indsatte foto.

Parkering
Det fremgår af lokalplansforslaget, at der skal anlægges 40 parkeringspladser mellem bebyggelsen og Sølystvej.
Det er vist en almindelig opfattelse i såvel byrådet som blandt borgere i almindelighed, at den bedste placering af parkerede biler i bymidten er under jorden.
Det bør selvfølgelig også ske ved dette byggeri på en af de flotteste grunde i Silkeborg.
Hvis man antager, at en p-plads fylder 11 m2, vil fjernelse af 40 p-pladser fra jordens overflade frigøre 460 m2, som kan bruges til at understøtte ambitionen om
”… at sikre at der etableres et grønt område med parklignende karakter.”
Citeret fra Lokalplanens formål.
Det vil også have den fordel, at der opsamles mindre regnvand, som skal bortledes.
Samtidig vil man blive fri for nedenstående lidt fortænkte overvejelser om, hvordan man bevarer et ”søkig” gennem en carportlignende overbygning af parkeringsarealet.
”I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har særligt kikket fra Sølystvej været bearbejdet. Der har derfor været fokus på, at der fastsættes en maksimalhøjde på beplantningen på 1.20 m. mod Sølystvej, således at kikket fra Sølystvej mod søen sikres. Herudover at de overdækkede p-pladser beliggende nord for manøvrearealet mellem adgangsvejen og Borgergade skal udføres som en let konstruktion med søjler og tag, som sikrer at der er åben forbindelse mellem Sølystvej og søen. Taget vil desuden blive udformet som en grøn overdækning i mos-sedum eller lign., så overdækningen ligeledes bidrager som et rekreativt element i området og så områdets parkkarakter videreføres.”
Frøbækken
Vi vil til gengæld rose lokalplanens ambition om at skabe et offentligt tilgængeligt, grønt område langs med Langsø, hvor der samtidig ændres mindst muligt i søbreddens naturlige fremtoning.
Men vi er bekymrede for, at der ikke bliver ret meget tilbage af Frøbækken, når man se på kortbilagene. Selv om man skal være varsom med at tage et så skitseagtigt kort for pålydende, ser det ikke ud til, at der er ret meget tilbage, og det ser slet ikke uberørt ud, som det ellers fremgår af nedenstående citat fra lokalplansforslaget:
”Flere af de eksisterende træer og den eksisterende rørbevoksning langs søbredden bevares ligesom at Frøbækkens udløb/sydligste del skal fremstå uberørt. I forbindelse med lokalplanens realisering vil Frøbækken blive rørlagt med undtagelsen af den sydligste del/udløbet.”
Vi vil derfor foreslå, enten at Frøbækken ledes uden om byggefelterne (f.eks. mellem Borgergade og det yderste punkthus.), eller at kun det absolut mest nødvendige af bækken rørlægges. Det vil samtidig styrke områdets rekreative karakter.
Bæredygtighed
Det undrer os, at Bæredygtighedsværktøjet ikke er vedlagt lokalplansforslaget som bilag. Men det kan selvfølgelig skyldes, at det slet ikke har været i brug. Det er en nærliggende tanke, når man ser, hvor lavt ambitionsniveauet er i dette afsnit:
Bæredygtighedstiltag:
I Silkeborg Kommune skal alle lokalplaner indeholde bestemmelser som sikrer, at nye områder planlægges efter udvalgte bæredygtighedsprincipper.
Lokalplanen vil med forskellige tiltag bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling. Eksempelvis vil der med lokalplanprojektet benyttes eksisterende jord i byzone, som vil medvirke til at byen fortættes fremfor, at nye arealer med jomfruelig jord inddrages til by-formål. Samtidig vil den bymidtenære placering medvirke til, at beboere er tæt på bylivet, herunder indkøbsmuligheder, jobmulighederne, service, grønne områder, som kan mindske behovet for transport.
Der er faktisk ikke nogen aktive tiltag nævnt. Kun en beskrivelse af ”fordelene” ved Søhavens placering.
Hvis dialogen med bygherren på dette område ikke er overstået, kunne man inddrage bæredygtighed ved valg af byggematerialer eller vedvarende energiformer.På vegne af Enhedslisten i Silkeborg

Jørgen Madsen, Lysbrogade 23, Silkeborg