Forslag til Lokalplan 13-009 og kommuneplantillæg 15 - Boligområde ved Bakkenborg, Gødvad

Silkeborg Byråd har 25. april 2016 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 13-009 for et område til boligformål ved Bakkeborg, Gødvad samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg 15 til offentlig høring i 8 uger.
Luftfoto

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses i perioden 29.april til 24. juni 2016 via linket her: http://silkeborg_lokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=13-009&lokalplanplanid=0

Lokalplanens formål er:

  • At området udlægges til boligområde i form af åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse
  • At sikre grønne fællesarealer
  • At sikre at bebyggelse på stærkt skrånende grunde tilpasses terrænet

Høringsfrist til bemærkninger

Har du bemærkninger til den fremlagte plan, kan du skrive dem direkte ind via "Din kommentar" på lokalplansiden fra høringsstart 29.april 2016. Du kan også skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Vi skal have modtaget dine bemærkninger til planerne senest 24. juni 2016. Svar vil blive udsendt efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 29. april 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 29. april 2017.

Miljøvurdering

Lokalplan og kommuneplantillæg er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning – miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

nr. 1
Indsendt af: Kaj F: Rasmussen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 13-009 og kommuneplantillæg 15 - Boligområde ved Bakkenborg, Gødvad
Hermed input fr amuseet angående undersøgesesstatus for området.
Det anbefales at stamvejen undersøges / forundersøges i god tid inden anlægsarbejdets start, da der allerede ER udpeget interesseområde i et stykke af den mod vest gående stamvej i forbindelse med en anden udstykning.
nr. 2
Indsendt af: Maria Grønne
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 13-009 og kommuneplantillæg 15 - Boligområde ved Bakkenborg, Gødvad
Hermed høringssvar fra Constructa a/s vedr. kommuneplantillæg 15.