Forslag til Lokalplan 14-006 for et Boligområde ved Herningvej og Lysmosevej i Lysbro

Silkeborg Byråd har 29. august 2016 godkendt forslag til lokalplan 14-006 med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 31. august til og med 26. oktober 2016. Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen nederst på siden.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • at muliggøre etablering af et boligområde,
  • at sikre byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet,
  • at sikre en bymæssig karakter i området ved at sikre gaderum imellem bebyggelsen,
  • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området,
  • at sikre etablering af fri- og opholdsarealer,
  • at der kun etableres én vejadgang fra Herningvej,
  • at sikre ny bebyggelse mod støj fra Herningvej.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 2,2 ha i byzone. Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 75 boliger.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 26. oktober 2016.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 31. august 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 31. august 2017.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har 29. august 2016 på baggrund heraf vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af lokalplanens redegørelse.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning samt Silkeborg Kommune er hørt som berørte myndigheder.

Klagevejledning – miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.