Forslag Lokalplan 14-008 og kommuneplantillæg 43 for et boligområde ved Funder Bakke, Silkeborg

Offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 14-0080 for et boligområde ved Funder Bakke.
Silkeborg Byråd har 31. oktober 2016 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 2.november til og med 28. december 2016. Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.
Kort
Se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er
•    At give mulighed for at opføre og indrette flere boliger i det eksisterende boligområde, så det medvirker til at begrænse arealforbruget til byudvikling,
•    At fastholde områdets karakter,
•    At sikre nye boliger mod støj,
•    At overføre området fra landzone til byzone,
•    At sikre en harmonisk overgang mellem det åbne land og byen.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 20,1 ha i landzone, som overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for seks rækkehuse i tilknytning til de eksisterende boliger.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 28. december 2016.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 2. november 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 2. november 2017.

Forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013-2025
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk  

Ændring af regulativ for områdeklassificering
I lokalplanforslaget inddrages det nye område i byzone. Silkeborg Kommune forventer, at den del af området, der ifølge BBR var bebygget i ca. 1940, skal medtages i områdeklassificeringen, og at det resterende område i henhold til Jordforureningslovens § 50a stk. 2 fortsat er undtaget af områdeklassificeringen. Dette sker ved, at kortbilaget til Silkeborg Kommunes regulativ for områdeklassificering ændres, så det fremgår af kortbilaget, at en del af området er medtaget i områdeklassificeringen.

Se oplysninger om områdeklassificering

Bemærkning til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 28. december 2016 på teknisk@silkeborg.dk  

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Planforslagene er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har 31. oktober 2016 på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planforslagenes redegørelse.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning
Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.


nr. 1
Indsendt af: Owen Brotherwood
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag Lokalplan 14-008 og kommuneplantillæg 43 for et boligområde ved Funder Bakke, Silkeborg
Kommuneplantillæg 43 kan findes her
Der er meget man skal klikke på for at få fat på det som er omtalt om for bagefter at læse videre

http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=26056

Kommuneplantillæg 43