Forslag til Lokalplan 14-009 og kommuneplantillæg 44 for bolig- og naturområde ved Lysbrogade

Silkeborg Byrå har 29. februar 2016 vedtaget at sende forslag til lokalplan 14-009 og kommuneplantillæg 44 i offentlig høring i 8 uger i perioden 3. marts 2016 til og med 28. april 2016.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses på http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=14-009 eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar
Forslag til lokalplan 14-009 offentliggøres i overensstemmelse med Lov om planlægning § 24. Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring fra 3. marts 2016 til og med 28. april 2016.

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” på lokalplanens side på
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=14-009. Bemærkningerne skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 28. april 2016. Svar vil blive udsendt efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til Lov om planlægning § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan forsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra dato for lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 3. marts 2017.

Forslag til kommuneplantillæg 44
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg 44 til Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk 

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Lokalplanforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har på baggrund heraf vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af lokalplanens redegørelse.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning – miljøvurdering
I henhold til Lov om planlægning § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan påklage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Klagen skal være modtaget senest 24. marts 2016.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt.