Forslag til Lokalplan 15-007 og Kommuneplantillæg 27 for et solenergianlæg ved Sejling Hede

Byrådet har på mødet den 26. oktober vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 15-007 og tillæg til kommuneplan 2013-2025 for et solenergianlæg ved Sejling Hede i offentlig høring i 8 uger.

Se planerne og miljøvurderingerne

Planernes skal fastlægge, hvordan et ca. 52 ha stort solenergianlæg kan placeres ved Sejling Hede.

Planerne giver ikke lodsejer pligt til at etablere solenergianlægget, men giver muligheden for det.

Lokalplan
Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af solenergianlæg i tilknytning til Silkeborg Kraftvarmeværk.

Lokalplanen udlægger på den baggrund området til tekniske anlæg i form af solenergianlæg.

Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et tillæg Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanen og Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 15-T-20 til forsyningsanlæg i form af solenergianlæg. Samtidig tilføjes kommuneplanens retningslinje T1 en passus om anlægget. 

Miljøvurdering
Lokalplanen og tillægget til kommuneplanen er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Screeningen er sket efter § 3 stk. 1 nr. 3. Det vurderes, at planerne skal miljøvurderes.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 27. oktober 2015 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 27. oktober 2016.  

Bemærkninger
Hvis du har bemærkninger til planen, skal Silkeborg Kommune have dem senest 22. december 2015. 

Klagevejledning – Miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.