Forslag til Lokalplan 15-008 for en omlastestation ved Affaldscenter Tandskov

Byrådet har den 28. november 2016 vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 15-008 i offentlig høring fra den 5. december 2016 til 30. januar 2017.
Skråfoto af område til omlastestation

Byrådet har den 28. november 2016 vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 15-008 i offentlig høring.

Den offentlige høringsperiode er fra 5. december 2016 til 30. januar 2017.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se lokalplanen

Se beslutningsprotokollen

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på denne side.

Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 30. januar 2017.

Lokalplanens formål er:

• at åbne mulighed for opførelse af byggeri i tilknytning til affaldsvirksomhed, genbrugs- og containerplads o.lign.

• at sikre, at bebyggelsen indpasses i det omkringliggende landskab

• at sikre retablering af området efter endt anvendelse

Baggrund

Silkeborg Forsyning driver Tandskov Genbrugsplads, hvor der blandt andet sker en sortering af genbrugsmaterialer. Denne sortering ønskes fremover at ske under tag i en bygning som placeres, hvor der er gravet grus. Placeringen ønskes uden for det areal som er omfattet af den gældende lokalplan for genbrugspladsen. Derfor er der udarbejdet et forslag til lokalplan for det område, der er brug for til omlaste-stationen.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 5. december 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 5. december 2017. Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering Planforslagene er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Miljøvurdering

Byrådet har 28. november 2016 på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal laves en miljørapport. Grunden er, at området tidligere været anvendt til råstofindvinding. Området er fyldt op med ren jord, og terrænet er derfor bearbejdet og ikke naturligt. Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag 4 arter i området. På grund af arealets hidtidige anvendelse er det kommunens vurdering, at området ikke er et velegnet levested for bilag 4 arter.

Silkeborg Kommune vurderer ligeledes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000 områder.

Klagevejledning – miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.