Forslag til Lokalplan 36-009 og kommuneplantillæg 32 for boliger ved Rytterholt og område til sommerhuse ved Holten i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Byråd har 29. februar 2016 sendt Forslag til lokalplan 36-009 og kommuneplantillæg 32 i offentlig høring fra 3. marts 2016 til 28. april 2016.

Silkeborg Byråd har 29. februar 2016 vedtaget at sende ovennævnte forslag i offentlig høring. Silkeborg Byråd har ydermere truffet beslutning om ikke at udarbejde miljørapport for lokalplanen.

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg 32 kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside på lokalplansiden der kan findes ved at skrive lokalplaner.silkeborg.dk se under lokalplanforslag 36-009 eller på direkte link:

http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=36-009&lokalplanplanid=0

Der er også mulighed for at se lokalplanen og kommuneplantillægget hos Teknik - og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage 8600 Silkeborg fra 3. marts 2016.

Lokalplanens formål er

  • At områdets landskabskvaliteter ikke forringes.
  • At udlægge området til henholdsvis helårsbeboelse og sommerhusområde.
  • At områdets kulturhistoriske værdier ikke forringes.
  • At eksisterende værdifuld bevoksning ikke fjernes.
  • At eksisterende tilgrænsende natur ikke påvirkes.

Forslag til Kommuneplantillæg

Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet tillæg 32 til kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget omfatter følgende ændringer af kommuneplanen:

  • At der er mulighed for at udstykke matr. nr. 60bø Linå By, Linå.
  • At bebyggelsen på Holten fastholdes som sommerhuse i et sommerhusområde.
  • At den ubebyggede søskrænt nordvest for Rytterholt udlægges som grønt rekreativt område.

Dine bemærkninger

Har du bemærkninger til de fremlagte forslag, kan du skrive dem direkte ind via "Din kommentar" på lokalplansiden. Du kan også skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Byråd, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Bemærkningerne skal være modtaget senest 28. april 2016. Svar vil blive udsendt efter byrådets endelige vedtagelse af planen.

Miljøvurdering

Lokalplanen og tillægget til kommuneplan er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning – miljøvurdering

Hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen, eller at kommunen ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler, kan du klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være skriftlig og skal mailes til teknisk@silkeborg.dk eller sendes pr. brev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg senest 31. marts 2016.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Udførlig klagevejledning kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside http://www.nmkn.dk/

Ændring af regulativ for områdeklassificering

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningslovens § 50a stk. 2.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan forsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. marts 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 28. april 2016.

nr. 1
Indsendt af: Helle Præsius Busk
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 36-009 og kommuneplantillæg 32 for boliger ved Rytterholt og område til sommerhuse ved Holten i Sejs-Svejbæk
Høringssvar til lokalplan 36-009 og kommuneplantillæg 32 for boliger ved Rytterholt og område til sommerhuse ved Holten i Sejs-Svejbæk

Sejs-Svejbæk Lokalråd har drøftet forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg på møde den 6. april 2016. Lokalrådet kan tilslutte sig formål og bestemmelser i begge tilfælde.

I øvrigt har Silkeborg Kommune gennemført en fin proces, hvor der er taget hensyn til de involverede grundejeres ønsker.

Mange hilsener
Helle Præsius Busk
Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd