Forslag til Lokalplan 43-003 og kommuneplantillæg 49 - Oplevelsespark i Sepstrup

Silkeborg Byråd har 29. februar 2016 sendt Forslag til lokalplan 43-003 og kommuneplantillæg 49 i offentlig høring fra 3. marts 2016 til 28. april 2016 .
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg 49 kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside på lokalplansiden, der kan findes ved at skrive lokalplaner.silkeborg.dk se under lokalplanforslag 43-003 eller på direkte link:

http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=43-003&lokalplanplanid=0

Der er også mulighed for at se lokalplanen og kommuneplantillægget hos Teknik - og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage 8600 Silkeborg fra 3. marts 2016.

Lokalplanens formål er

  • at ejendommen kan drives som en oplevelsespark til turistformål og arrangementer.
  • at aktiviteterne kun påvirker landskabsoplevelsen i et mindre område.
  • at ejendommen ved oplevelsesparkens ophør reetableres til landbrugsformål (som før indretningen af oplevelsespark).
  • at eksisterende læhegn mod vest fastholdes, så længe ejendommen er indrettet til oplevelsespark.
  • at bebyggelse og parkering etableres i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse og parkeringsanlæg undtaget lejrplads mod nord.

Forslag til Kommuneplantillæg

Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet tillæg 49 til kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget medfører, at kommuneplanrammens areal udvides mod nord, idet arealet ønskes anvendt til ejendommens aktiviteter.

Dine bemærkninger

Har du bemærkninger til de fremlagte forslag, kan du skrive dem direkte ind via "Din kommentar" på lokalplansiden. Du kan også skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Byråd, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Bemærkningerne skal være modtaget senest 28. april 2016. Svar vil blive udsendt efter byrådets endelige vedtagelse af planen.

Miljøvurdering

Lokalplanen og tillægget til kommuneplan er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning – miljøvurdering

Hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen, eller at kommunen ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler, kan du klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være skriftlig og skal mailes til teknisk@silkeborg.dk eller sendes pr. brev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg senest 31. marts 2016.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Udførlig klagevejledning kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside http://www.nmkn.dk/

Ændring af regulativ for områdeklassificering

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningslovens § 50a stk. 2.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan forsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. marts 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 28. april 2016.