Forslag til Affaldsplan 2015-2024

Afgørelse om at planen ikke skal miljøvurderes er i offentlig høring fra den 1. september til og med den 29. september 2015
En plads i et boligområde med en flaskecontainer

Høringen er nu afsluttet og du kan ikke længere sende høringssvar.


Silkeborg Byråd har besluttet at forslag til Affaldsplan 2015-2024 skal i offentlig høring i perioden fra den 10. juni - 19. august 2015.

Det er afgjort at planen ikke skal miljøvurderes. Der kan klages over denne afgørelse indtil og med 29. september 2015. Læs mere nedenfor.

Forslag til Affaldsplan 2015-2024 er en digital plan. Gå til planen.

Vi vil gerne høre din mening

Du har mulighed for at kommentere planen i høringsperioden fra den 10. juni til den 19. august 2015. Alle de kommentarer, vi modtager i perioden, vil blive behandlet inden den endelige plan bliver fremlagt for Byrådet i løbet af efteråret.

Du kan give kommentarer ved at gå ind i den digitale plan. I planen klikker du på teksten "Din kommentar " (øverst midt for), så får du mulighed for at skrive og sende din kommentar til os.

Du er også velkommen til at sende dine bemærkninger via knappen "Indsend svar" nederst på denne side eller sende en mail med dine bemærkninger.

Om planen

I planen tager vi afsæt i visionen "Affald er ressourcer" og har fire fokusområder, der er:

Fokus 1 - Ressourcerne ud af affaldet
Fokus 2 - Problemstofferne ud af affaldet
Fokus 3 - Kommunikation der skaber handling
Fokus 4 - Vi, Silkeborg Kommune som virksomhed, viser vejen

Derudover er det vigtigt, at det skal være nemt, bekvemt og overskueligt at komme af med affaldet på den rigtige måde.

Planen er opbygget på den måde, at der under hvert fokusområde er en række indsatsområder og under hver indsats er der en række handlinger, der skal udføres. Et vigtigt punkt i planen er, at vi skal opnå mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Planens statusdel indeholder oplysninger om bl.a. organiseringen af affaldsområdet i Silkeborg Kommune, affaldsanlæg og affaldsordninger. Derudover er der en opgørelse over affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til 2024.

Vi ønsker også at have fokus på genanvendelse af det jord, der er i overskud fra bygge- og anlægsprojekter. Så vi har som noget helt nyt lavet et selvstændigt afsnit om jord i affaldsplanen. Der er derfor i planen også foreslået mål og handlinger, der handler om genanvendelse af jord.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.


Miljøvurdering

Forslag til Affaldsplan er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og at det derfor ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i beslutningen om at Forslag til Affaldsplan 2015-2014 ikke kræver miljøvurdering, så kan denne afgørelse påklages efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1 til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 1. september 2015. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.  Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Du logger på Klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. E-klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Der kan benyttes betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af dette brev.


Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilke materiale kommunen må udlevere er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Lov om agtindsigt i miljøoplysninger.

nr. 1
Indsendt af: Klaus Kirkegaard
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Affaldsplan 2015-2024
Hej Silkeborg Kommune
I parcelhuskvarter ser jeg ingen eller kun få problemer i indførelse af affaldssortering, men det gør jeg i sommerhusområder, hvor husene lejes ud.
For det første har sommerhuslejer mere affald end vi andre. Det har jeg løst med en 400 liter beholder ved mit hus, men hvis den skal splittes op i flere, så bliver de rigtigt store til sammen. Vi kender netop ikke sammensætningen af affald fra en lejer, så man må sikre sig at alle beholder er rigelig store, så en hver affaldssortereing kan rummes.
Det næste, er at en lejer ikke er kendt med at sortere, og så løber vi ind i fejlsorteringer, og det ødelægger systemet. Lejere kan måske også være lige glade med om der sorteres korrekt - det dur heller ikke.
Derfor ønsker jeg, at sommerhusområder friholdes for affaldssortering,
nr. 2
Indsendt af: Kjellerup Lokalråd
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Affaldsplan 2015-2024
Kjellerup Lokalråd er helt enige i den overordnede vision i Silkeborg Kommunes affaldsplan for 2015-2024 om, at ”affald er ressourcer”, og at borgere, virksomheder og kommunen selv sorterer ressourcerne fra affaldet og dermed bidrager til mere genanvendelse i overensstemmelse med den nationale affaldsstrategi.

Lokalrådet bakker 100 % op om planen, som tilkendegiver, at målet er at frasortere og genanvende de vigtige ressourcer i affaldet optimalt. Vi tilslutter os også Teknik- og Miljøafdelingens anbefalinger mht. haveaffald og storskrald

Lokalrådet lægger vægt på udtalelsen om, at det skal være nemt, bekvemt og overskueligt at komme af med affaldet på den rigtige måde.

Med venlig hilsen
Kjellerup Lokalråd
nr. 3
Indsendt af: Leif Bæk
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Affaldsplan 2015-2024
Høringssvar af Silkeborg Kommunes udkast til affaldsplan er at finde i vedhæftede pdf.