Forslag til Indsatsplan Silkeborg Øst

Forslag til Indsatsplan Silkeborg Øst er i offentlig høring fra den 1. marts til og med den 23. maj 2016.

Afgørelse om at planen ikke skal miljøvurderes er i offentlig høring fra den 25. april til og med den 23. maj 2016.
billede af vand

Udvalget for Plan, Miljø og Klima har besluttet at forslag til Indsatsplan Silkeborg Øst - en plan for sikring af drikkevandsinteresser - skal i offentlig høring. Høringsperioden er fra den 1. marts til og med den 23. maj 2016.

Forslag til Indsatsplan Silkeborg Øst er en digital plan. Gå til planen. Her klikker du på "Indsatsplaner" og i menuen til venstre på "Silkeborg Øst (forslag)"


Vi vil gerne høre din mening
Du har mulighed for at kommentere planen i høringsperioden. Alle de kommentarer, vi modtager i perioden, vil blive behandlet inden den endelige plan bliver fremlagt til vedtagelse omkring sommerferien.

Du kan give kommentarer ved at gå ind i den digitale plan. I planen klikker du på teksten "Din kommentar" (øverst midt for), så får du mulighed for at skrive og sende din kommentar til os.

Du er også velkommen til at sende dine bemærkninger via knappen "Indsend svar" nederst på denne side eller sende en mail med dine bemærkninger.

Om planen
Indsatsplan Silkeborg Øst er den anden af 4 indsatsplaner, der forventes udarbejdet i Silkeborg Kommune. Indsatsplanerne er handlingsplaner for hvorledes drikkevandsinteresser i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker sikres. Indsatsplanerne skal understøtte den danske drikkevandspolitik, at grundvandet skal beskyttes for at kunne anvendes til drikkevandsformål efter en simpel vandbehandling.

I Indsatsplan Silkeborg Øst har Silkeborg Kommune bl.a. vurderet, at der ikke er grundlag for en supplerende indsats overfor jordbrugets regelrette anvendelse af gødning og sprøjtemidler – bortset fra et begrænset nærområde til indvindingsboringer ved Linå, Skannerup, Voel og Volstrup vandværker.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

Miljøvurdering
Forslag til Indsatsplan Silkeborg Øst er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og at det derfor ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i beslutningen om at Forslag til Indsatsplan Silkeborg Øst ikke kræver miljøvurdering, så kan denne afgørelse påklages efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1 til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 25. april 2016. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.  Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Du logger på Klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. E-klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Der kan benyttes betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske senest den 25. oktober 2016.

 

nr. 1
Indsendt af: Frede Lundgaard Madsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Indsatsplan Silkeborg Øst
Kære Silkeborg Kommune
Vedlagt høringssvar til indsatsplanen for Silkeborg Øst
Med venlig hilsen
Frede Lundgaard Madsen