Forslag til Lokalplan 14-005 for et boligområde nord for Funder Bygade

Silkeborg Byråd har den 29. august 2016 vedtaget at sende forslag til lokalplan 14-005 i offentlig høring i perioden 31. august 2016 til og med 26. oktober 2016. Offentliggørelsen sker i henhold til Lov om planlægning § 24.

Se dagsordensteksten her

Lokalplanforslagets formål er

  • at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med boliger i tæt/lav bebyggelse,
  • at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer,
  • at overføre del af lokalplanområdet fra landzone til byzone.

Lokalplanforslaget kan ses på denne side eller hos Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Forslag til lokalplan 14-005 offentliggøres i overensstemmelse med Lov om planlægning § 24. Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring fra 31. august 2016 til og med 26. oktober 2016.

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på denne side. Bemærkningerne skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 26. oktober 2016. Svar vil blive udsendt efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til Lov om planlægning § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan forsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 31. oktober 2016 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 31. august 2017.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har 29. august 2016 på baggrund heraf vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af lokalplanens redegørelse.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning - miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommu-nen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kom-petenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgø-relsen er meddelt.