Forslag til tillæg 18 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Silkeborg Kommune: Håndtering af regnvand i to områder ved Lysbro, 8600 Silkeborg

Forslag til tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet i forbindelse med etablering af to nye byområder ved Lysbro i Silkeborg (Teglværksgrunden etape 3 og Lysbroengen).
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Tillægget er udarbejdet for at kunne ændre regnvandshåndteringen i området, således at regnvand håndteres i lokalplanområdet.

Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1. Der er derfor gennemført en screening af tillægget og det vurderes på baggrund af denne, at der ikke er nogen væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med tillægget, og det skal derfor ikke miljøvurderes.

Download dokumenter

Forslag til tillæg 18 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Silkeborg Kommune: Håndtering af regnvand i to områder ved Lysbro, 8600 Silkeborg (pdf)

Klagevejledning – miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter miljøvurderingslovens § 16, stk. 2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden www.nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.