Landbrug: Høring af udkast til miljøgodkendelse af kvægbrug på Hindbjergvej 7, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 9. juni 2016
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Hindbjergvej 7, 8620 Kjellerup.

Kvægproduktionen ønskes udvidet fra en årlig produktion af 125 slagtekalve (40-350 kg) og 125 ungtyre (40-450 kg) samt 3 ammekøer med opdræt til en årlig produktion på 325 ungtyre (50-440 kg), tung race. Udvidelsen sker i den eksisterende stald samt i den eksisterende halmlade med betongulv.

Den producerede husdyrgødning spredes på egne arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter alene ejendommen, Hindbjergvej 7, 8620 Kjellerup.

 

Kommunen har vurderet, at udvidelse af husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Høring af naboer og andre parter

Udkastet til miljøgodkendelsen efter § 11 skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til miljøgodkendelse af husdyrbruget sendes i 3 ugers høring fra den 19. maj 2016.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, ansøger og ejere af forpagtede arealer. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 194 meter fra lugtcentrum på ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.

Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 9. juni 2016.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 89 70 15 11 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk

Download udkast til afgørelsen