Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald

Affaldsregulativer beskriver de forskellige ordninger, der er for affald i kommunen. Forslagene til nye affaldsregulativer er i offentlig høring til den 24. august 2016.
Tegning af skraldebil og skraldespande

Høringen er nu afsluttet og der kan ikke længere indsendes høringssvar.

Vi arbejder videre med forslag til regulativer og de indkomne høringssvar. Vi forventer at regulativerne godkendes af Byrådet i løbet af efteråret.

Affaldsregulativerne understøtter et mål i Affaldsplanen som siger, at vi i 2020 skal indsamle minimum 50% af vores husholdningsaffald.

Læs mere om Affaldsplan 2015-2024

Regulativ for husholdningsaffald

De væsentligste ændringer i forslaget til regulativet for husholdningsaffald er:

  • at affaldet skal sortere i metal/plast, glas, pap/papir, mad og restaffald samt problemaffald ved husstanden
  • at affaldssystemet for énfamiliehuse komme til at bestå af tre affaldsbeholdere og én affaldsboks.
  • at affaldssystemet i områder med fællesløsninger skal ændres, så affaldet kan sorteres i flere fraktioner

Regulativ for erhvervsaffald

De væsentligste ændringer i forslaget til regulativet for erhvervsaffald er:

  • at virksomheder skal sorteres i hhv. metal, plast, glas, pap, papir, mad og restaffald.
  • at virksomheder skal selv indgå aftaler om indsamling af genanvendeligt affald. Det må Silkeborg Kommune ikke påtage sig.
  • at virksomheder, som har til huse i ejendomme, hvor der også er private lejemål, kan tilmelde sig de kommunale indsamlingsordninger for genanvendeligt affald.

Yderligere beskrivelse af forslag til ændringer i regulativerne

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Principskitse for nye affaldsbeholdere

Kort over byer med mere end 150 og 350 indbyggere

nr. 1
Indsendt af: Jens Nymand
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Glimrende forslag, men der er 2 ting som bør ændres.
1. Det virker ulogisk at Mad og Restaffald kan hentes 30 meter inde på grunden mens øvrige beholdere kan hentes 30 meter inde mod betaling. Altså ens betingelser for alle spande.
2. Man har tidligere opfordret (ret kontant) til hjemmekompostering af madaffald. Muligheden fremgård ikke umiddelbart af materialet. Hjemmekompostering bør kunne til vælges som en mulighed i stedet for at aflevere madaffald (med passende økonomisk kompensation).

Det er sympatisk at man fremover ligestiller alle husstande uanset hvor de er placeret. biiv ved med det.
nr. 2
Indsendt af: Christian Simonsen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Er meget positiv stemt for dette forslag.. Jeg har været lidt skeptisk for om dette tiltag også vil gælde for os der bor i de mindre landsbyer, men det ser ikke ud til at vi bliver snydt, så det er bare super.. Dog ved jeg ikke helt med indsamling af haveaffald.. Der står dette vil blive tilbudt til områder med over 150 indbyggere, men ikke til hustande på landet.. Hvad definerer så om man bor på landet..? Jeg bor i Sinding hvor der er over 150 indbyggere, men dette er vel også på landet? Men ellers glimrende tiltag, især at alle nu kan komme af med papir og pap ved husstanden er rigtig godt.. vil fraktionerne ved affaldsøerne blive udvidet, eller forbliver de uændret?
nr. 3
Indsendt af: Steffen sievert hougaard
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Jeg har fulgt nøje med i planlægningen af den nye affaldssorteringsordning fra sidelinjen.
Generelt så virker det miljørigtigt, hvilket jeg har forstået som meningen med den nye ordning?
Jeg må indrømme at det giver skraldemanden en del besvær i det daglige arbejde, men det er det værd for miljøet.

Min eneste bekymring er de såkaldte "problem kasser", hvilket er en STOR bekymring!
Disse kasser kommer til at indeholde alverdens forskellige væsker og lignende, som ingen ved hvad er. Blander du de forkerte ting i sådan en kasse og sætter den på en lastbil, som skal køre ind og ud af boligkvarterene - op og ned af kantstene og bump, så risikerer man at væskerne blandes inde i kassen og så springer skidtet i luften. Dette kunne evt medføre en antændelse af en 500l diesel tank eller som det er meningen på de nye skraldebiler en stor biogastank som heller ikke er mindre brandfarlige!
En anden mulighed kunne være at der løber syre eller andre ætsende ting ud af kassen, som beskadigeder skraldemændene (dette er før set i andre kommuner)!

Jeg syntes ideen er forkastelig og vil gerne opfordre til den fortsatte brug af det sikre alternativ som bliver anvendt i dag! Nemlig at
vi har nogle folk, som er udannede til at håndtere sådanne væsker og lignende på forsvarlig vis som afhenter og neutralisere stofferne i et køretøj som er beregnet til transport heraf.

Håbefulde hilsner fra tillidsmanden og skraldemændene!
nr. 4
Indsendt af: Anja la Cour
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Det vil vi glæde os til. Lige nu sorter vi selv kompost affald fra, pap, metal, glas og både blød plast = plastposer samt hård plast, og kører det på genbrugspladsen, vi glæder os til at det bliver for alle, og at det bliver hentet. Vi har derved ikke meget rest affald, og det består mest af mælk-, A38-, juice- og icetee kartonner. Lidt underligt at vi skal sætte den ene beholder frem til afhentning men ikke det anden, hvorfor ikke begge, så er der ingen der er i tvivl om at alle skal stilles frem.
nr. 5
Indsendt af: Charlotte Brandt
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Forslaget er meget positivt - vi glæder os til, det bliver gennemført og at alle kan sortere bedre ude i husstandene. En enkelt ting vil vi dog gerne have ændret i Regulativet for husholdningsaffald, og det er de uhygiejniske forhold i beholderne om sommeren pga. 14 dages tømning. Det er næsten umuligt at undgå, at der kommer maddiker i affaldscontaineren, og i sommervarmen kan den virkelig lugte fælt i den sidste uge inden tømning. Vi vil derfor foreslå ugentlig tømning af containere eller 14-dages tømning med papirsække til madaffald, så al affald og affaldsrester/maddiker fjernes helt ved hver tømning. Alternativt vil vi foreslå, at affaldscontainerne i det mindste tømmes ugentligt i sommerperioden (juni - august) for at sikre hygiejniske forhold, som det også fremgår af formålsparagraffen (§ 1) i regulativet.
Vi håber på positivt svar og ser frem til den nye affaldsordning :-)
nr. 6
Indsendt af: Niels Peder Bjærre
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Vi har været med i affaldssorterings forsøget her på Ædelgranen i Kjellerup. Vi er godt tilfreds med ordningen og at vi madrester skal i den kraftige grønne plastpose så vi undgår mider som i Horsens. Samfundsmæssigt er det godt med genbrug af plastemballage, dåser, glas, papir og pap. Tak - Silkeborg er på vej til at være en grøn kommune!
nr. 7
Indsendt af: Jens Nymand
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Det er planen at afhente "farligt"affald ved den enkelte husstand. Dette løser et stort problem for rigtig mange mennesker. Der er trods alt en del der; af forskellige grunde, ikke har mulighed for at aflevere på en genbrugsplads. (hvor mon deres "farlige" affald bliver af i dag?)
Det må være muligt at løse de eventuelle arbejdsmiljø problemer der er i den anledning.
nr. 8
Indsendt af: Lars Helmer Jensen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Kommentar fra 3F Silkeborg vedrørende høring om affaldsregulativ.
I forbindelse med overgang til øget kildesortering af affald i Silkeborg Kommune ønsker vi fra 3F Silkeborg, at der tages størst muligt hensyn til vores medlemmers, skraldemændenes arbejdsmiljø.
Det gælder både med hensyn til skraldebilernes og affaldsspandenes indretning.
Vores største bekymring går imidlertid på, at kommunen vil indføre problemkasser/miljøkasser, som det forventes, at skraldemændene skal indsamle fra husstandene i Silkeborg Kommune.
De omtalte kasser, som måler ca. 30x30x30 cm er lukkede kasser, som borgerne kan aflevere rester af syre og alle mulige, forskellige væsker, batterier mm. i, og set med mine øjne vil disse kasser være små bomber, som man så forventer, at skraldemanden skal håndtere uden på nogen måde at vide hvad der i kasserne, da det er forbudt at åbne dem.
At man samtidig forventer at gå over til gasdrevne biler, hvor kasserne skal placeres under bilen ved siden af en 600 l gastank, må siges at være uforsvarligt, både i forhold til skraldemændene og borgerne. Bilerne vil desuden max. have mulighed for at med tage tre kasser med.
Det er ikke nyt, at kommuner indfører disse kasser, og det har heller ikke været uden problemer. Der har været tilfælde, hvor der er løbet syre, maling eller andre ubestemmelige væsker ud af kasserne, hvilket har medført skader på skraldemandens beklædning, som ikke er lavet til at håndterer disse væsker.
Kolding Kommune har da også valgt at trække disse kasser tilbage, da risikoen ved håndteringen er for stor.
Det kan også undre, at man vil indføre problemaffaldskasser, når der i Silkeborg Kommune allerede findes en ordning til indsamling af disse farlige sager, nemlig Miljøbilen fra Silkeborg Forsyning, som med stor succes indsamler farlig affald i dag. Hvis den ikke kan dække behovet, kan man i udbygge denne velafprøvede ordning i stedet for at indføre en risikabel ny ordning.
Mvh.
Lars helmer Jensen
Næstformand 3F Silkeborg
nr. 9
Indsendt af: Edna Fisker
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Kjellerup Lokalråd støtter og anbefaler det nye regulativ med følgende kommentarer:
• Der bør være mulighed for at supplere med ekstra plads (evt. tillægsbeholder) ved særlige behov som f.eks. dagpleje/ældrepleje.
• Kjellerup Lokalråd anbefaler bevarelse af genbrugsøer med containere til affaldssortering i Kjellerup Midtby og i Levring.
nr. 10
Indsendt af: Jørgen Madsen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald
Kommentarer til forslag til regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald

For Enhedslisten i Silkeborg
Jørgen Madsen, Lysbrogade 23, Silkeborg

Generelt vil vi gerne understrege, at vi er glade for, at der sker noget, selv om vi er skuffede over, at borgerne først får kildesortering af affald ved husstandene fra efterår/vinter 2017.

Vi har forståelse for, at der skal ske et udbud på baggrund af den vedtagne ordning, men vi vil opfordre til, at processen gennemføres så hurtigt som muligt.

Det er vores klare forventning, at vil arbejdsmiljøet for skraldemændene blive prioriteret højst muligt i alle sammenhænge.
Det gælder såvel de nye skraldebilers som skraldespandenes udformning. F.eks. ved at vælge spande, hvor håndtaget sidder i samme side, som hvor låget åbnes.

Det må også betyde, at der ikke indføres de såkaldte problemaffaldskasser.
Vi har stor forståelse for ambitionen om at få indsamlet mest muligt problemaffald, men der er for stor usikkerhed forbundet med den valgte ordning. Uanset hvor god vejledning, der følger med, kan man ikke forvente, at alle borgere vil være i stand til at håndtere forskellige miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måde.
Hvis det, at der skal være plads til problemaffaldskasserne på skraldebilerne, samtidig står i vejen for, at Silkeborg Kommune kan få gasdrevne skraldebiler, gør det blot fravalget lettere.

Men det er helt sikkert en vigtig opgave at øge indsamlingen af småt elektronisk affald, energisparepærer og kemikalier mm., og det sker uden tvivl bedst ved husstandsindsamling. Alternativet må i stedet være, at udvide en forsvarlig indsamling af miljøfarligt affald, som det allerede nu foregår med miljøbilen.

Det virker ulogisk at gøre det muligt for husstande i byer med mindre end 150 husstande og husstande på landet at framelde sig dele af indsamlingsordningerne.
Der henvises til slitage på biler og veje, men det vil næppe have den store betydning, at skraldebilerne kører forbi enkelte adresser for at skulle tømme spande ved naboerne. Især ikke, når alle skal betale det samme, uanset om de framelder sig ordningen.
Det er vigtigere, at få alle med.

Vi er betænkelige ved, at give borgerne mulighed for at aflevere papir og pap i samme beholder. Det vil medføre en klar forringelse af værdien af det indsamlede. Alternativet kunne være også her at vælge to-kammer spande. Eller at lave flere decentrale affaldsøer, hvor man kan aflevere pap.

Det vil være oplagt at opmuntre til fælles affaldsløsninger ved lejlighedsbyggeri og lav-tæt byggeri, hvor der ofte ikke særlig god plads til flere affaldsspande, og man vil sikkert kunne få en god sortering med fælles anlæg, hvis det er tæt på.

Der venter helt sikkert en stor pædagogisk opgave med at få alle borgere til at forstå at sortere korrekt om konsekvent.
Det kunne være en god ide, hvis man kan foreslå borgerne forskellige løsninger til at kunne håndtere sorteringen, også i små køkkener og i husstande uden bryggers, udhuse eller lignende.

Når Silkeborg Kommune på linje med alle andre kommuner indfører omfattende regulering af borgeres og virksomheders affaldshåndtering, vil det sikkert knibe at få alle med fra starten, enten på grund af manglende forståelse eller vilje.
Derfor burde regulativet indeholde nogle formuleringer om konsekvenser ved overtrædelse af affaldsregulativet.
Det kunne være venlige påmindelser, manglende tømninger og i sidste ende bøder.

I forhold til erhvervsregulativet virker det besynderligt, at et stort område som byggeaffald kun berøres i forhold til farlige stoffer som asbest og PBC. Der et afsnit på kommunens hjemmeside om håndtering af byggeaffald, men ikke i regulativet.
I den senest vedtagne affaldsplan er det et selvstændigt indsatsområde (Indsats 4: bedre sortering af byggeaffald)
Ikke blot nedrivning men såvel nybyggeri som renovering skaber meget affald, og traditionen for sortering er ikke stor. Hvilket kan ses af nedenstående billeder fra to tilfældige byggepladser, hvor der er f.eks. træ, plast, PVC, isolering og metal i samme container.
Affaldsplanen omfatter flere handlinger, som skal fremme sortering og genanvendelse – bl.a. ved at udvikle et ”affaldstilsyn” på byggepladser (med opstart i 2016)
Men ikke affaldsregulativet.

1 2  Næste Sidste