Høring: Ansøgning om udvidelse af ammekobesætning på Iller Byvej 18, 8643 Ans By

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 30. november 2015
Kort over ejendommen Iller Byvej 18

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har lavet udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrholdet på ejendommen Iller Byvej 18 efter § 11 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Der er ansøgt om at udvide ammekobesætningen på ejendommen fra 60 ammekøer med 90 tyrekalve, 75 kvier og 250 ungtyre til 160 ammekøer med 80 småkalve, 96 kvier og 20 ungtyre.

Der bygges en ny stald på 1500 m2 i forbindelse med udvidelsen.

Der søges om at udsprede husdyrgødning på ca. 60,8 ha udspredningsarealer.

Kommunen har vurderet, at udvidelse af husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Udkastet til miljøgodkendelse findes via nedenstående link

Høring af naboer og andre parter

Udkastet til miljøgodkendelsen efter § 11 skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til miljøgodkendelse af ejendommen Iller Byvej 18 sendes i 3 ugers høring fra den 5. november 2015.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, ansøger og ejere af forpagtede arealer. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 81 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.

Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 30. november 2015.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 89 70 20 87 eller på e-mail aia@silkeborg.dk

Download udkast til afgørelsen

Udkast til miljøgodkendelse af Iller Byvej 18 inkl. bilag (pdf)