Indledende høring om boligprojekt Herningvej i Lysbro

Silkeborg Kommune har modtaget et projekt for et boligprojekt på Herningvej i Lysbro og skal nu i gang med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg for området. Vi inviterer dig derfor til at kommentere på vores forslag til de nødvendige planændringer.

Silkeborg Kommune indkalder idéer og forslag vedrørende kommende planlægning for et projekt på Herningvej 25, 29 og 31. Forslaget består af 80 boliger fordelt i 4 etageejendomme på 4-6 etager. Den enkelte etageejendom er kubisk og har en højde på 15, 18 eller 21 m. Bebyggelsesprocenten er ca. 70.

Kommunen ønsker at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Silkeborg Kommune, hvorved der fremadrettet gives mulighed for at planlægge for byggeri i max. 6 etager indenfor ramme 14-B-47.

Ansøgningsområdet er omfattet af to kommuneplanrammer i Silkeborg Kommuneplan 2013. Hovedparten ligger i ramme 14-B-47 til boligformål, mens en mindre del ligger indenfor den rekreative ramme 14-R-41. Kommuneplanramme 14-B-47 udlægger området til boligområde med en blanding af åben-lav, tæt-lav eller etagebyggeri. Bygningerne kan opføres i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er angivet til 40. Kommuneplanramme 14-R-41 udlægger området til rekreativt grønt område, der ikke kan anvendes til bebyggelse.

Det ansøgte projekt er dermed i strid med den gældende kommuneplanramme for så vidt angår bebyggelses højde (21m og 6 etager) og bebyggelsesprocent (70%).

For at imødekomme ansøgningen, skal Silkeborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der giver mulighed for at bygge i op til 6 etager og en bebyggelsesprocent på 70. Desuden skal ramme 14-R-41 ændres, så den i stedet skal omfattes af en ramme til boliger.   

Hovedspørgsmålet i den forudgående offentlighed er:

  • Bestemmelserne i ramme 14-B-47 ændres, således at det bliver muligt at bygge i op til 6 etager (21m) indenfor rammeområdet fra nuværende 2 etager (8,5m). Bebyggelsesprocenten hæves fra nuværende 40% til 70%.
  • Ramme 14-R-47 til rekreative formål reduceres, således at den del af denne ramme som ligger syd for Herningvej overgår til ramme til boligformål.

Se yderligere beskrivelse af projektet

Har du bemærkninger til denne påtænkte ændring af kommuneplanen, skal du skrive til: teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller benyt knappen Indsend nedenfor.

Høringsperioden er på 3 uger og dit svar skal være kommunen i hænde senest 13. december 2016.

nr. 1
Indsendt af: Ole Kristensen
Dato:
Høringsvar vedr. Indledende høring om boligprojekt Herningvej i Lysbro
Det vil stikke helt ud med en bygge højde på 21 meter. Det kan da vist kun være til fordel for de få på de manges bekostning. Derudover er det lidt tankevækkende, at da kommunerne fik ansvaret for miljøet, var der mange - inklusive Naturfredningsforeningen - der mente, at det var som at lade ræven vogte gæs. Man kan vist godt sige, at bekymringerne har fået næring, når man ser, hvor ofte der ønskes dispensationer fra skovbyggelinier - og hvor ofte kommunen gerne vil dispensere. I dette tilfælde bør der i min optik ikke dispenseres.
nr. 2
Indsendt af: Bo Ryge Sørensen
Dato:
Høringsvar vedr. Indledende høring om boligprojekt Herningvej i Lysbro
DN Silkeborg finder anledning til, at udtrykke bekymring over de landskabelige konsekvenser ved et byggeri på op til 21 m højde det pågældende sted. Ikke mindst i betragtning af byggeriet beliggenhed nær Ørnsø. Vi finder det ansøgte projekt i strid med den gældende kommuneplanramme for så vidt angår bebyggelses højde (21 m og 6 etager) og en bebyggelsesprocent (70%). Vi kan under ingen omstændigheder anbefale et sådant byggeri med den foreslåede byggehøjde.
nr. 3
Indsendt af: Bettina Burmeister
Dato:
Høringsvar vedr. Indledende høring om boligprojekt Herningvej i Lysbro
Som nabo til det forslåede boligprojekt glæder jeg mig over, at området vil blive forskønnet, og omdannet til boligbebyggelse.
Bekymringen går dog på højden af boligligerne, den højeste bygning på 6 etager. Den nuværende plan tillader 2 etager, hvilket ville være optimal. Dog er der allerede 4 etagers punkthuse i første halvdel af Lysbroparken, og derfor vil jeg foreslå at der også i dette projekt kun laves 4 etager.
Udenfor dette projekt vil jeg dog anbefale kommune, bygherre og Bane Danmark om at etablere en adgang til Ørnsø, fx gangbro - således at der ikke opsættes det planlagte hegn. Med den nye bebyggelse skal der være let adgang til Ørnsø fra nuværende sti, men dog med større sikkerhed. Det vil gøre vores bebyggelser særdeles attraktive.
nr. 4
Indsendt af: Else Marie Lindblom
Dato:
Høringsvar vedr. Indledende høring om boligprojekt Herningvej i Lysbro
Jeg tilslutter mig Bo Ryge Sørensens bemærkninger angående projektet. Der bør ikke ske ændringer i ramme 14- B- 47 eller i ramme 14- R- 41.

En højde på 2 etager må være passende i området.