Landbrug: Høring af udkast til miljøgodkendelse af svinebrug på Lysgårdvej 1, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 3. juni 2016

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har lavet et udkast til Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 25. januar 2009 til udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Lysgårdvej 1 efter § 12 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Det ansøges om en udvidelse af husdyrholdet fra 39.000 smågrise og 1.900 slagtesvin til 41.000 smågrise og 3.000 slagtesvin i årsproduktion.

Udvidelsen vil ske i eksisterende stalde, hvor der i de to slagtesvinestalde sker en ændring af gulvtypen fra henholdsvis fuldspaltegulv og delvis spaltegulv til drænet gulv + spalter.

Det er for at udnytte staldenes kapacitet optimalt, at der ansøges om flere dyr.  

Kommunen har vurderet, at udvidelse af husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Høring af naboer og andre parter

Udkastet til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen efter § 12 skal, inden sagen afgøres, sendes i mindst 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til miljøgodkendelse af husdyrbruget sendes i 3 ugers høring fra den 13. maj 2016.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, ansøger og ejere af forpagtede arealer. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 278 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.

Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 3. juni 2016.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 89 70 15 11 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk

Download udkast til afgørelsen