Landbrug: Høring af udkast til miljøgodkendelse af svinebrug på Sinding Hedevej 85, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 2. maj 2016
Billede af Sinding Hedevej 85

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sinding Hedevej 85, 8600 Silkeborg.

Svineproduktionen ønskes udvidet fra de nuværende 1100 årssøer med egen polte produktion, svarende til i alt 242,87 DE, til 1250 årssøer med egen polte produktion (50 – 140kg) og smågrise til fravænning ved 8 kg, svarende til i alt 319,35 DE.

I forbindelse med udvidelsen vil der blive opført en ny drægtighedsstald vest for den eksisterende bygningsmasse, se situationsplan bagerst i denne skrivelse.  Der etableres ikke nye anlæg til opbevaring af gylle.

På ejendommen anvendes et mobilt gylleseparationsanlæg, hvilket betyder, at der opnås en høj udnyttelse af kvælstof i gylle, og at størstedelen af fosforen i gyllen afsættes til biogasanlæg.

Miljøgodkendelsen omfatter alene ejendommen, Bøgely, Sinding Hedevej 85, 8600 Silkeborg.

 

Den producerede husdyrgødning spredes på egne arealer eller afsættes til ejeren af Haurbakvej 19, 8620 Kjellerup, som også driver arealerne tilhørende Sinding Hedevej 85.

Kommunen har vurderet, at udvidelse af husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Høring af naboer og andre parter

Udkastet til miljøgodkendelsen efter § 12 skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til miljøgodkendelse af husdyrbruget sendes i 6 ugers høring fra den 21. marts 2016.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, ansøger og ejere af forpagtede arealer. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 831,7 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.

Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 2. maj 2016.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 89 70 15 11 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk

 

Download udkast til afgørelse

Udkast til miljøgodkendelse af Sinding Hedevej 85 (pdf)