Forslag til tillæg 12 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune – nedlæggelse af Frederiksdal Renseanlæg

Forslag til tillæg 12 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune om nedlæggelse af Frederiksdal Renseanlæg fremlægges i 8 ugers offentlig høring til og med 6. november 2015.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslaget til tillæg 12 omfatter etableringen af en pumpestation i Frederiksdal, samt en transportledning mellem Frederiksdal og Kragelund. Tillægget er udarbejdet for at kunne nedlægge Frederiksdal Renseanlæg og overflyttet spildevandet fra Frederiksdal til Søholt Renseanlæg i Silkeborg.

Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 og § 3, stk. 2. Der er derfor gennemført en screening af tillægget og det vurderes på baggrund af denne, at der ikke er nogen væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med tillægget, og det skal derfor ikke miljøvurderes.

Se tillægget (pdf)
nr. 1
Indsendt af: Ivan Knudsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg 12 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune – nedlæggelse af Frederiksdal Renseanlæg
Til Martin Andersen

Jeg kan ikke godkende spildevandslinjeførring, da den går igennem fredet fredskovs areal, og at der er andre mulighedder.

Vh. Ivan Knudsen