Forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune – byggemodning af områder i Silkeborg Nord

Forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune om byggemodning af områder i Silkeborg Nord fremlægges i 8 ugers offentlig høring til og med 21. januar 2016.

Beskrivelse

Forslaget til tillæg 13 omfatter dels arealreservationer til kloakledninger, pumpestationer, regnvandsbassiner og tilhørende adgangsveje og dels ændring af planlægning og afgrænsning af kloakoplande. Tillægget er udarbejdet for, at Silkeborg Spildevand A/S kan udføre nødvendige spildevandsanlæg i forbindelse med en række byggemodninger i Silkeborg Nord.

Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 og § 3, stk. 2. Der er derfor gennemført en screening af tillægget og det vurderes på baggrund af denne, at der ikke er nogen væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med tillægget, og det skal derfor ikke miljøvurderes. 

Klagevejledning – miljøvurdering
Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Download udkast

Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 20011-2021 (pdf)

nr. 1
Indsendt af: Willy Retvigg
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune – byggemodning af områder i Silkeborg Nord
Mit høringssvar findes i vedhæftet materiale