Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune - Østervang Bryrup

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at fastlægge rammerne for regnvandshåndteringen og spildevandshåndteringen i et nyt boligområde på Østervang i Bryrup
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at fastlægge rammerne for regnvandshåndteringen og spildevandshåndteringen i et nyt boligområde på Østervang 46A og Østervang 48, 8654 Bryrup, og for at Silkeborg Spildevand A/S kan udføre nødvendige spildevandsanlæg.

Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 og § 3, stk. 2. Der er derfor gennemført en screening af tillægget og det vurderes på baggrund af denne, at der ikke er nogen væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med tillægget, og det skal derfor ikke miljøvurderes. 

Klagevejledning – miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Se tillægget (pdf)