Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune – Kloakering af Brokhusvej, Ulrøgelvej og Oustrupvej

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet i forbindelse med etableringen af nye spildevandsledninger ud til ejendomme i det åbne land på Brokhusvej, Oustrupvej, Ulrøgelvej og Haugevej, 8200 Kjellerup.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2011-2021 er udarbejdet for at kunne etablere spildevandsledninger ud til ejendomme i det åbne land på Brokhusvej, Oustrupvej og Haugevej, 8620 Kjellerup.

Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1. Der er derfor gennemført en screening af tillægget og det vurderes på baggrund af denne, at der ikke er nogen væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med tillægget, og det skal derfor ikke miljøvurderes. 

Se tillæg (pdf)

Klagevejledning – miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

nr. 1
Indsendt af: Torben Pedersen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune – Kloakering af Brokhusvej, Ulrøgelvej og Oustrupvej
Gælder tilslutning til kloakering og ejendomme hvor der er etableret godkendt nedsivnings anlæg