Bergsøesvej - Nedlæggelse af vejareal

Silkeborg Kommune ønsker at nedlægge en del af det offentlige vejareal ved Bergsøesvej.
Bergsoesvej - nedlaeggelse af vejareal

I forbindelse med etablering af rundkørsel Tietgensvej /Nordre Højmarksvej og ny adgangsvej til Priorsvej, er Bergsøesvej blevet lukket for ind- og udkørsel mod syd. Dermed tjener den sydlige del af Bergsøesvej ikke noget formål som vejareal og oversigtsarealet er overflødigt.

Ifølge vejlovens § 124 stk. 2 og 7 skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Grundejere, der vurderer at deres vejadgang fratages ved nedlæggelsen af vejarealet, kan overfor kommunalbestyrelsen fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at nedlæggelse af omtalte vejareal ikke fratager nogen ejendomme vejadgang.

Borgerne kan frem til 8 uger fra udgivelsen af denne annonce komme med kommentarer og indsigelser til forslaget. Indsigelser sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg eller til Teknik-TeamAnlaeg@silkeborg.dk.