Forslag til Lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet og tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025

Silkeborg Byråd har 27. marts 2017 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 3. april til og med 29. maj 2017.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Der blev fremsat to ændringsforslag til afstemning om henholdsvis krav om offentlige p-pladser og indførelse af en ekstra høring. De to forslag blev ikke godkendt.

Se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • At udlægge lokalplanområdet til centerformål.
  • At understøtte et godt bymiljø ved indpasning af ny bebyggelse med variation i højder og facader.
  • At bebyggelse og anlæg tager hensyn til den omgivende natur, herunder at sikre området langs Remstrup Å som spredningskorridor.
  • At gøre det muligt at forlægge Christian 8.s Vej.
  • At sikre stiforbindelser igennem området og langs Remstrup Å.
  • At sikre etablering af en byplads og visuel forbindelse mellem bymidten og området på Papirfabrikken.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 6,3 ha byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget givet mulighed for opførelse af 250-290 etageboliger i 8 punkthuse som placeres på en bygningsbase, der indeholder parkering, en dagligforretning på ca. 3.500 m2 med lager og varegård samt mulighed for caféer, mindre udvalgsvarebutikker og liberalt erhverv.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget/-ene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 29. maj 2017.

Invitation til borgermøde

Silkeborg Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Borgermødet afholdes 19. april 2017 kl. 19.00 til 21.00 i Kedelhuset på Papirfabrikken i Silkeborg. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. april 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 3. april 2018.

Forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk 

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 nr. 3.

På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune vurderet, at planforslagene medfører væsentlige miljøpåvirkninger og derfor skal miljøvurderes.

Planforslagene er miljøvurderet på følgende forhold:

-      Visuel påvirkning af omgivelserne

-      Sol og skygge forhold

-      Trafikstøj

-      Beskyttede naturtyper

-      Beskyttede dyrearter

-      Spredningskorridor

-      Sø- og åbeskyttelseslinje

-      Skovbyggelinje

-      Fortidsmindebeskyttelseslinje 

Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport, som er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Når planforslagenes høringsperiode er afsluttet, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan.

Silkeborg Kommune har gennemført en høring af miljøvurderingens afgrænsning og miljørapportens indhold hos berørte myndigheder. Museum Silkebog bemærker i høringssvar, at der ikke umiddelbart er registreret fortidsminder på det berørte område, men at det anbefales, at anlægsarbejdet overvåges af museets arkæologer.

nr. 1
Indsendt af: Rene
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet og tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025
Hvor er det dejligt med en hel ny bydel, glæder mig til det står færdig.
nr. 2
Indsendt af: Pernille Risager Bendixen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet og tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025
Hvor er det ærgerligt at forslaget er trukket op af hatten - i hvert fald er ingen fakta produceret ift. hvordan det gavner Silkeborg på sigt at påklistre det eneste som er en boligmæssig konkurrencemæssig fordel - naturen - med...boliger. I Barcelona formår man at holde boliger i baggrunden fra vandet/havet - i Silkeborg bygger man lige i Gudenåkanten. Til stor glæde for dem som skal bo der - men for den "almindelige" silkeborgenser kan "Søtorvet" blive til "punkthuse-torvet" da søkig bliver historie - for altid. Vær nu visionære Silkeborg Kommune - få fakta på. Ønsker tilflyttere en ny New York eller tilvælges Silkeborg pga. naturen? Indtil fakta er på plads kan der kun gættes - men "sjovt" som naturen tilvælges ofte når man skal slappe af. Vil Silkeborg virkelig bare kopiere Aarhus (for så valgte tilflyttere nok Aarhus;-))?
nr. 3
Indsendt af: Anna Kristensen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet og tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025
Planen imødekommer mange af de ønsker, jeg selv - og mange af dem, jeg taler med - har til området. Der er et underligt opbrud mellem den dejlige, livlige oase, Papirfabrikken er blevet, og resten af midtbyen. Med projektet bindes tre fremhævelsesværdige områder sammen, nemlig gågademiljøet, Langsø og Papirfabrikken.

Silkeborg bliver med rette fremhævet for sin skønne natur, men jeg synes netop, at man mangler visioner, hvis man oplever by og natur som to faktorer, der partout skal adskilles. Vi har så mange smukke, urørte og bynære naturområder så som Nordskoven, de mange søer etc., og derfor kan jeg ikke se, at man taber på at binde naturen i midtbyen bedre sammen med netop midtbyen - både i forhold til funktion og æstetik. At man kan være uenig i, at lokalplanen præsenterer en forskønnelse, forstår jeg ikke, når man tænker på den skamplet, Kvickly, den tilhørende parkeringsplads og tankstationen udgør på nuværende tidspunkt.

Jeg stoler altså meget trygt på gevinsterne ved byggeriet, der, udover en bedre sammenhæng i midtbyen og styrkelse af Papirfabrikkens puls, også tæller nye muligheder for at nyde naturen i bedre perspektiver med de hævede niveauer.
nr. 4
Indsendt af: Randi Vistisen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet og tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025
Vedhæftet indsendes høringssvar fra Foreningen Elbilby.
nr. 5
Indsendt af: Christian Bjerre
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet og tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025
Jeg synes hovedgrebet er interessant, og overordnet set er det et godt forslag. Dog synes jeg at bebyggelsen er for massiv og monoton i sit udtrykt. Jeg foreslår at man reducerer antallet af etager på mindst to punkthuse med to, for at skabe mere variation.