Forslag til Lokalplan 10-027 Boliger og boldbaner på stadiongrunden i Sydbyen, Silkeborg

Silkeborg Byråd har 27. februar 2017 godkendt ovennævnte lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 3. marts 2017 til og med 1. maj 2017.
Visualisering

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • at muliggøre omdannelsen af den vestlige del af stadiongrunden til et attraktivt boligområde med tæt/lav og åben/lav bebyggelse som er tilpasset den eksisterende villabebyggelse i området
  • at give mulighed for etablering af boldbaner med tilhørende anlæg
  • at der stilles krav om beplantning langs lokalplanens afgrænsninger mod omgivelserne, som sikrer buffer til eksisterende og kommende boligbebyggelser i området

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 40.000 m2 i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af 32 tæt-lav boliger på den nordlige del af området, 2 kunstgræsbaner med tilhørende klubfaciliteter centralt i området og 4 åben-lav boliger mod syd ved Marienlundsvej.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 1. maj 2017.

Invitation til borgermøde

Silkeborg Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Borgermødet afholdes 13. marts 2017 kl. 19.00 i Sydbyhallen, Jernbanevej 64, 8600 Silkeborg. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. marts 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 3. marts 2018.  

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1 nr. 1, Bilag 4 punkt 10b Anlægsarbejder i byzone.

På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune vurderet, at planforslaget medfører væsentlige miljøpåvirkninger og derfor skal miljøvurderes.

Lokalplanforslaget er miljøvurderet på følgende forhold:

  • Støjpåvirkninger i forbindelse med brug af kunstgræsbanerne
  • Trafikstøj fra Marienlundsvej
    • Lyspåvirkninger i forbindelse med belysning af kunstgræsbanerne

Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport, som er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Når planforslagets høringsperiode er afsluttet, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan.

I forbindelse med udpegning af de væsentlige miljøpåvirkninger, som behandles i nærværende miljørapport, er Styrelsen for vand- og naturforvaltning blevet hørt som berørte myndigheder.

Der er ikke modtaget høringssvar.

Klagevejledning for miljøvurdering
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.