Forslag til Lokalplan 13-013 for et boligområde ved Gødvad Bygade, Gødvad

Silkeborg Byråd har 27. februar 2017 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 3. marts til og med 28. april 2017.
Lokalplanens områdeafgrænsning

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 13-013 for et boligområde ved Gødvad Bygade, Gødvad

Silkeborg Byråd har 27. februar 2017 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 3. marts til og med 28. april 2017. Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Ved Byrådets behandling af lokalplanforslaget stemte Enhedslisten imod.

Se beslutningsprotokollen her

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Eller du anvender ”Din kommentar” øverst på siden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 2. april 2017.

Lokalplanforslagets formål er

  • At muliggøre etablering af et boligområde med boliger i tæt/lav samt åben/lav bebyggelse.
  • At sikre etablering af fri- og opholdsarealer
  • At skabe tværgående stiforbindelser til den omgivende natur

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 9,4 ha som både ligger i landzone og byzone. Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres hele lokalplanområdet til byzone. Lokalplanforslaget giver mulighed for op til 80 boliger.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanhjemmesiden, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. marts 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 3. marts 2018.

Ændring af regulativ for områdeklassificering

I lokalplanforslaget inddrages det nye område i byzone. Silkeborg Kommune forventer, at det nye område skal undtages områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningslovens § 50a stk. 2. Dette sker ved, at kortbilaget til Silkeborg Kommunes regulativ for områdeklassificering ændres, så det fremgår af kortbilaget, at området er undtaget områdeklassificeringen. 

Se oplysninger om områdeklassificering her

Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 28. april 2017 på teknisk@silkeborg.dk

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3 stk. 1, nr. 1 og § 3, stk. 2.

Byrådet har 27. februar 2017 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Silkeborg Kommune har hørt Naturstyrelsen vedr. ovenstående beslutning, og har ikke modtaget nogle bemærkninger til dette.

Klagevejledning

Kun retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Du kan f.eks. klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

nr. 1
Indsendt af: Peter Fisker Nielsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 13-013 for et boligområde ved Gødvad Bygade, Gødvad
Vi henvender os i denne høring ang. 13-013 og gør her opmærksom på, som også tidligere på møder og via korrespondance med Silkeborg Kommune, at i forhold til senere lokalplan for området i Gl. Gødvad, så vil etablering af bebyggelse, offentlig sti, opholdsplads eller lignende umiddelbar syd for vores skel give betydelige indbliksgener. Vi ønsker at blive aktivt inddraget i den konkrete planlægning, når tiden er hertil, uanset at vi ikke er ejere af det pågældende jordareal. Det skal herved erindres, at den nuværende lave placering af vores bygning ikke er ønsket af os, men tidligere fastsat af kommunen som vilkår for godkendelse af byggeri.

Venlig hilsen Lisbet og Peter Nielsen