Frichsvej nedlæggelse af del af den offentlige vej

Høring i forbindelse med nedlæggelse af en del af den offentlige vej Frichsvej.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af Jyske Bank med et ønske om, at overtage dele af den offentlige vej Frichsvej samt stien ”Frichsstien” til brug for etablering af bl.a. parkeringsareal i forbindelse med udvidelse af bygningsmassen på virksomheden. Se oversigtskort - link.

Jyske bank A/S ejer arealerne på begge sider af Frichsvej og Frichsstien og ønsker at inddrage disponeringen af deres ejendomme.

Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed der træffer beslutning om at nedlægge eller nedklassificere et offentlig vejareal. Statusændringen må ikke være økonomisk begrundet og vejen skal opretholdes hvis:

  • Vejen er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke etableres anden adgang
  • Vejen skal helt eller delvist opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer at den er af vigtighed for en ejendom.

Ovenstående gælder ligeledes for nedlæggelse af offentlige stier.

Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at vejen der ønskes nedlagt, har mistet sin betydning som offentlig vej, da vejen i dag kun vejbetjener to ejendomme med samme ejer. Begge ejendomme vil ved en nedlæggelse fortsat grænse til offentlige veje hvorfor ingen ejendom mister sin adgang ved en nedlæggelse. Baggrunden for nedlæggelsen er derfor, at vej og stiarealerne har mistet deres overordnede trafikale betydning. Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at der findes tilstrækkelige alternativer til Frichsstien, f.eks. Tisdalstien.

Vej- og stiarealet foreslås derfor nedlagt til privat brug for Jyske Bank.

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til dette, bedes disse fremsendt skriftligt til Silkeborg Kommune inden d. 18.01.2017 evt. på mail til: mads.hansen@silkeborg.dk

 

Lovhjemmel: §§124 og 126 i lov om offentlige veje.