Landbrug: Høring af tillæg nr. 1 til § 12 miljøgodkendelse på Tøndborgvej 53, 86210 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 29. marts 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen på Tøndborgvej 44, 8620 Kjellerup. Ansøgningen er delt op i 2 etaper

1. etape
Ansøger ønsker, at vilkåret om etablering af fast overdækning af den eksisterende gyllebeholder slettes fra miljøgodkendelsen. Dette begrundes med, at der ifølge Miljøstyrelsens BAT emissionsgrænseværdier ikke er proportionalitet i vilkåret.

2. etape
Der søges om, at en del af den eksisterende ungdyrstald til de store kvier (6-27 mdr.) ændres fra dybstrøelse til sengebåse med spalter, skraber over spalterne og i kanalerne. Der søges om etablering af flere kælvningsbokse. Forventet renovering er 2017. Beregningen er lavet i skema 69.081 (fiktiv)

Der søges desuden om udvidelse af dyreholdet med 20 malkekøer med tilhørende opdræt og højere mælkeydelse (11.000 kg mælk pr. ko/år).

Derudover er der ansøgt om at fjerne vilkår vedr. gylleseparering, fodertilpasning og udegående dyr, da der er brugt andre virkemidler til overholdelse af BAT og ammoniakemission i denne ansøgning.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med udvidelsen.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 3 ugers høring fra den 8. marts 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 588 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 29. marts 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Mariann Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Download afgørelsen
Udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse på Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup (pdf)